Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Medarbeidere og organisasjon

NorgesGruppen er gjennom sin virksomhet en stor arbeidsgiver med mange arbeidsplasser geografisk spredt over hele landet.

Arbeidsplassene kan variere i størrelse fra under ti til mange hundre medarbeidere. Som bærebjelke for våre resultater ligger høy arbeidsinnsats, ordnede arbeidsforhold, tilrettelagt opplæring, godt arbeidsmiljø og lederskap på hver enkelt arbeidsplass. Virksomhetens opplærings- og utviklingsprogrammer skaper motivasjon og fremmer prestasjoner, men på dette område er medarbeidernes eget ansvar for læring og deling av kunnskap også en viktig faktor. Her bygges grunnlaget for karriere- og utviklingsmuligheter i den enkelte virksomhet og på tvers av organisasjonen.

Da mange unge medarbeidere har sitt første møte med arbeidslivet gjennom en stilling i en av våre butikker, gjerne på deltid i kombinasjonen med skole eller studier, påhviler det våre butikkledere et særskilt ansvar for ivaretakelse og god veiledning slik at vi sikrer trygghet for den enkelte og dennes foresatte. Siden butikkvirksomhetene ansetter mange tusen nye medarbeidere hvert år, er det utviklet systematiske prosesser og rutiner for rekruttering og ansettelse som videre støttes av systemer for effektiv ivaretakelse av formalitetskrav og opplæringstiltak. I tillegg har virksomhetene gode lederprogrammer som utvikler og bevisstgjør lederne i arbeidsgiver- og personallederrollen, noe som kommer alle nye og eksisterende medarbeidere til gode. Tilsvarende prosesser og tiltak er også ivaretatt i andre deler av organisasjonen basert på virksomhetens egen vurdering av ressurs- og kompetansesituasjon opp mot ansvarsområde og utviklingsmål. Med vårt mangfold av virksomheter og funksjonsområder er det nødvendig å ta utgangspunkt i enhetenes eget behov. I tillegg kommer samarbeid om konsernfelles løsninger eller tiltak der hvor dette gir verdi og synergier på tvers av virksomheter eller medarbeidergrupper.

Mange virksomheter gjennomfører årlige medarbeiderundersøkelser med tilhørende fokus på oppfølging og tiltak som skaper økt trivsel og lojalitet. Resultatene er gjennomgående gode, men det vil alltid være forbedringsområder. Tiltak gjennomføres i et samspill for ansvarliggjøring av ledere og medarbeidere slik at det utvikles en kultur som skaper stolthet, motivasjon og aktivt medarbeiderskap.

Helse, miljø og sikkerhet
Virksomhetene i NorgesGruppen arbeider systematisk for å oppnå et lavest mulig sykefravær og utvikling har vært positiv de senere år. Virksomhetene fokuserer på sikkerhet og trygghet på arbeidsplassene. Sikkerhetsansvarlige samarbeider i et felles sikkerhetsforum og opp mot hovedorganisasjonen Virke som koordinerer bransjearbeidet knyttet til sikkerhet i butikk.

NorgesGruppen er medlem av Næringslivets Sikkerhetsråd hvor formålet er å bekjempe kriminalitet i og mot næringslivet.

Likestilling og mangfold
Fordeling mellom kjønnene for de ulike virksomheter viser en høyere kvinneandel i detaljvirksomhetene, mens mennene dominerer i engros- og industrivirksomhetene. Konsernets ambisjon er å være en arbeidsplass som tiltrekker seg, utvikler og beholder dyktige medarbeidere med like rettigheter og muligheter for kvinner og menn. For konsernet samlet er det en relativ god balanse mellom kjønnene. På enkelte stillingsområder er det en skjevfordeling mellom menn og kvinner, men dette har i stor grad en naturlig sammenheng med virksomhetenes bransjetilhørighet og arbeidets natur. På ledergruppenivå har vi en varierende og til dels svak kvinneandel og det må i årene fremover settes inn målrettede tiltak for å øke andelen kvinnelige ledere.

Diskriminering
NorgesGruppens ambisjon er å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på bakgrunn av blant annet kjønn, nedsatt funksjonsevne, etnisitet, språk og livssyn. Dette skal ivaretas gjennom like vilkår, rettigheter og muligheter i ansettelses- og arbeidsforholdet. Tiltak vurderes og utformes etter behov i virksomhetene. Det skal gis beskyttelse mot trakassering.

NorgesGruppen