I egen drift

NorgesGruppen har et mål om at vår virksomhet – butikker, lagre, distribusjon og produksjon – skal drives klimanøytralt innen 2030. Allerede innen 2025 skal våre utslipp være halvert sammenlignet med 2019.

I egen drift

For å nå ambisjonen om å være klimanøytral i egen drift innen 2030 må vi redusere energiforbruket i alle deler av vår virksomhet, samtidig som vi jobber med tiltak på områder som drivstoff, energi, kuldemedier og reduksjon av svinn og avfall.

 Vi har mange konkrete mål for disse områdene; blant annet skal vi utløse ny, fornybar energi til at det tilsvarer vårt energiforbruk, kun bruke fornybart drivstoff i distribusjonen og eliminere bruken av hydrofluorkarboner i alle våre kuldemedier.

"Klimanøytral" - hva mener vi med det?

Vi har nådd målet om klimanøytralitet når alle utslipp fra vår virksomhet er eliminert eller kompensert. Det innebærer at vi …

… har nullutslipp fra vår distribusjon.
… har sørget for at det blir produsert ny fornybar energi tilsvarende vårt forbruk.
… har eliminert alle utslipp av hydrofluorkarboner (HFK).
… har nådd maksimal grad av materialgjenvinning eller gjenbruk av egen emballasje og avfall.
… og etter at alle andre stener er snudd, har kompensert for resterende klimautslipp.

Inntil vi når ambisjonen om klimanøytralitet skal vi foreta miljøinvesteringer som minimum tilsvarer kvotekostnaden for våre klimagassutslipp. Investeringer i miljøtiltak skal kunne ha lavere avkastningskrav enn øvrige investeringer.

På disse sidene kan du lese mer om hvordan vi jobber for å være en bærekraftig aktør på miljø og klima i vår egen drift. Oppdaterte resultater kan du se i tabellen på denne siden

Fornybar energi & energieffektiviseringÅ være netto selvforsynt med fornybar energi er et viktig tiltak for å nå målet om en klimanøytral virksomhet. Samtidig er den reneste energien den som ikke brukes. Derfor jobber vi også for å effektivisere bruken av strøm i alle ledd av virksomheten. 
Les mer her.

Fornybart drivstoffFor at NorgesGruppen skal være en klimanøytral virksomhet må vi ha en bærekraftig distribusjon. Den viktigste faktoren er transporteffektivitet, det vil si at det er høyest mulig fyllingsgrad av varer på bilene. Valg av drivstoff er også viktig. Derfor vil vi benytte 100 prosent fornybart drivstoff i inngående og utgående distribusjon. Og nullutslipp med el og hydrogen. 
Les mer her.

MatsvinnNorgesGruppen mener det er problematisk å kaste mat, både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk. Vi har derfor jobbet i flere år med å redusere matsvinn i egen virksomhet og verdikjede. Siden 2015 har vi kuttet rundt 30 prosent av matsvinnet, og vi er på god vei mot målet om en halvering innen 2025.
Les mer her.

Avfall og kildesorteringNorgesGruppen har som mål at 85 prosent av avfallet fra våre butikker skal kildesorteres, og at størst mulig andel av avfallet skal benyttes som ressurser i et kretsløp.
Les mer her.

HFKPå veien mot å bli en klimanøytral virksomhet skal NorgesGruppen eliminere alle utslipp av hydrofluorkarboner (HFK). Utfasing av HFK, og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer, gjør at våre utslipp av HFK allerede er redusert med 73 % siden 2010. 
Les mer her.

Klimaregnskap NorgesGruppen 2020

NorgesGruppen har redusert klimagassutslippene fra virksomheten med omtrent fem prosent fra 2019 til 2020, dette til tross for økt omsetning i perioden.

Beregninger vi har gjort av sannsynlig klimaavtrykk i 2010, viser at vi har doblet klimaeffektiviteten de siste ti årene, det vil si at vi har halvert klimagassutslippet
per krone vi omsetter for.

Les mer her.