Organiseringen av bærekraftsarbeidet

Vi gjentar ofte at bærekraft er integrert i alle ledd i NorgesGruppen. Det gjelder også måten vi organiserer bærekraftarbeidet på.

 

Det er styret som har det overordnede ansvaret for arbeidet med bærekraft i NorgesGruppen. Bærekraft er én av tre pilarer i forretningsstrategien, og både strategien og våre ambisjoner, mål og satsingsområder innen bærekraft er godkjent av styret, og følges jevnlig opp av konsernledelsen.

De ulike bærekraftsmålene og resultater er jevnlig på agendaen i styremøtene, og styret blir orientert om resultater og status for satsingsområdene minst to ganger årlig. Styrets revisjonsutvalg går i tillegg gjennom bærekraftarbeidet, -resultater og -rapporteringen for å sikre at vi innfrir eksterne krav og forventninger.

Koordinert innsats

Ansvaret for å følge opp bærekraftsarbeidet i den daglige driften er delegert til NorgesGruppens bærekraftsdirektør, som rapporterer til konsernledelsen gjennom konserndirektør for kommunikasjon, samfunnskontakt og bærekraft.

Bærekraftsarbeidet vårt favner vidt, og at fagkunnskap innen bærekraft sitter tett på øvrig drift, er avgjørende for at vi skal nå våre mål. Derfor har vi egne fagsjefer som følger opp miljø, helse og bærekraftig handel på tvers av konsernet. Direktør for kvalitet med flere har ansvar for leverandøroppfølging og bærekraftige løsninger innen produktsortimentet. HR-avdelingen har et spesielt ansvar for å følge opp målene innen «mennesker», og økonomifunksjonen, juridisk avdeling og fagsjef for risikostyring bidrar på viktige områder som rapportering, EU-taksonomien og klimarisiko. I tillegg har de store dagligvarekjedene, ASKO og øvrig virksomhet egne bærekraftansvarlige.

For å koordinere innsatsen og tiltakene på tvers av konsernet og fagområder har vi opprettet et bærekraftsnettverk som møtes månedlig. Her deltar alle bærekraftsansvarlige og fagsjefer innen miljø, helse og bærekraftig handel.

Bærekraft i styringsprinsippene

Våre holdninger til samfunnsansvar og krav til hvordan vi skal opptre, er nedfelt i NorgesGruppens felles styringsprinsipper, dokumenter og etiske retningslinjer. Vi stiller krav til virksomheter vi samarbeider med gjennom etiske retningslinjer for leverandører, og vi benytter spesielle kontraktsbestemmelser for leverandører til bygg- og anleggsprosjekter.

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med Signe Bunkholt Sæter på signe.seter@norgesgruppen.no