Et miljøvennlig Norge

NorgesGruppen vil bidra til å kutte utslippene av klimagasser og redusere miljøbelastningene av virksomheten.

NorgesGruppen skal være ledende innen miljøvennlig transport, reduksjon av matsvinn, og miljøvennlige produkter.

Vi satser også på fornybar energiproduk­sjon. Den mest markerte forbedringen i 2017 var bruk av fornybart drivstoff, der andelen økte til 60 prosent i 2017. Vi har redusert matsvinnet med 19 pro­sent siden 2015. Den viktigste årsaken er at butikkene har innført nedprising av matvarer som nærmer seg holdbar­hetsdatoen, og ikke minst arbeid med optimal vareflyt. Se våre resultater i tabellen nedenfor.

NorgesGruppen vil arbeide videre for å nå miljømålene, med fornybar energi, redusert matkasting og håndtering matavfall som prioriterte områder i 2018. Vi vil også arbeide videre med områder som reduksjon av plastbruk og etablering av Handelens Miljøfond.

Resultater miljø 2017

Drivstoff
Mål 2020
100 %

100 prosent fornybart drivstoff i distribusjonen

Status 2017
60 %

ASKO-selskapene har etablert egne tankanlegg for biodrivstoff. Drivstoffet benyttes i distribusjonen av varer ut til kunde og tilbys til innleide transportører som frakter varene inn fra leverandør.

HFK
Mål 2020
75 %

75 prosent reduksjon av utslipp av HFK-gasser

Status 2017
53 %

Utslippene er redusert gjennom utfasing av HFK og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer. Det er fortsatt realistisk å nå 2020-målet.

Redusert matsvinn
Mål 2020
25 %

25 prosent redusert matsvinn i egen drift

Status 2017
19 %

Nedprising av matvarer er innført i en stor andel av butikkene. Dette har bidratt mest til reduksjonen i matsvinn.

Matavfall til biogass eller dyrefór
Mål 2020
100 %

100 prosent av matavfallet til biogass

Status 2017
84 %

Matavfall går til biogass der det finnes produksjonsanlegg. Fra 2017 har også matavfall i Hordaland gått til biogass.

Kildesortering
Mål 2020
85 %

85 prosent kildesortering av avfallet

Status 2017
81 %

Sorteringsgraden økte fra 79 prosent i 2016. Alle enheter har sorteringssystem. ASKO utnytter ledig returkapasitet til transport.

Energieffektivisering
Mål 2020
18 %

18 prosent energieffektivisering

Status 2017
12 %

ENØK-program og miljøbutikker reduserer energibruken, men økt kjøle-og frysekapasitet demper effekten. Flere ENØK-tiltak planlegges, inklusiv arbeid med å øke bevisstheten om energisparing i kjedene.

Fornybar energi
Mål 2020
11 %

11 prosent egenprodusert eller utløst fornybar energi

Status 2017
0,6 %

Noe solenergi er realisert. Vindkraft i Rogaland har vært under bygging i 2017, og starter produksjonen i 2018. 2020-målet er innenfor rekkevidde.

Emballasje- og produktdesign
Mål 2020
15 % økt fyllingsgrad

Øke innsamling, ombruk og materialgjenvinning Redusere mengden emballasje og øke bruk av bærekraftige råvarer, samt bidra til målet om mindre matsvinn

Status 2017
Ikke målt i 2017

Vi har etablert handlingsplaner for utvalgte varegrupper og startet dialog med leverandører om tiltak.

Relevante bærekraftsmål fra FN

NorgesGruppen har mål om å bli en klimanøytral virksomhet, og lede an i utviklingen av miljøvennlige produkter, fornybar energi og klimavennlig transport. Klimatiltak gjennom hele verdikjeden, og tiltak for å redusere og utnytte avfall, er viktig for å oppnå mer bærekraftig ressursbruk og forbruk.

Siste nytt om bærekraft

Vekk med hermetikken
Vekk med hermetikken

Ingen av NorgesGruppens egne merkevarer skal være i hermetikkbokser etter 2022.

Les mer
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent
NorgesGruppen har redusert matsvinnet med 19 prosent

NorgesGruppen reduserte matsvinnet med 19 prosent mellom 2015 og 2017, og er dermed på god vei mot å nå målet om å halvere selskapets matkasting innen 2025.

Les mer
I dag åpner ASKO vindkraftverk
I dag åpner ASKO vindkraftverk

Vindkraftverket i Rogaland representerer en milepel i ASKO sitt arbeid med å bli klimanøytral.

Les mer
Årsmagasinet Matnyttig 2018

Årsmagasinet Matnyttig 2018

NorgesGruppen investerer i miljøtiltak, i folkehelse, i et godt arbeidsliv for alle og verdiskaping i distriktene. Vårt ønske med magasinet «Matnyttig» er å gi deg en ny kunnskap og inspirasjon. God lesing!