I egen drift

I egen drift

Fra 2020 vil vi offentliggjøre klimaregnskap. Fra 2021 vil dette verifiseres av tredjepart. Våre egne tall viser at 26 % av utslippene kommer fra bruk av strøm, 26 % fra matavfall og 23 % fra annet avfall. Deretter står drivstoff for 19 %, mens utslipp av hydrofluorkarboner (HFK) er årsak til rundt 6 % av klimagassutslippene. Oversikten baserer seg på tall fra selskapene ASKO, MENY, SPAR, EUROSPAR, Joker, KIWI, Bakehuset, UNIL, Joh. Johannson Kaffe og Matbørsen.

Klimanøytral - hva mener vi med det?

Vi har nådd målet om klimanøytralitet når alle utslipp fra vår virksomhet er eliminert eller kompensert. Det innebærer at vi har nullutslipp fra vår distribusjon, har sørget for at det blir produsert ny fornybar energi tilsvarende vårt forbruk, har eliminert alle utslipp av hydrofluorkarboner (HFK), har nådd maksimal grad av materialgjenvinning eller gjenbruk av egen emballasje og avfall, og at vi har kompensert for resterende klimautslipp.

Klimanøytral i egen drift

Vår virksomhet – butikker, lagre, distribusjon og produksjon – skal drives klimanøytralt innen 2030. Innen 2025 skal våre utslipp være halvert sammenlignet med 2019. For å nå denne ambisjonen må vi redusere energiforbruket i alle deler av vår drift og samtidig gjøre tiltak på områder som drivstoff, energi, kuldemedier og reduksjon av svinn og avfall. Vi har mange konkrete mål for disse områdene; blant annet skal vi utløse ny, fornybar energi tilsvarende vårt energiforbruk, kun bruke fornybart drivstoff i distribusjonen og eliminere bruken av hydrofluorkarboner i alle våre kuldemedier. Inntil vi når ambisjonen om klimanøytralitet skal vi foreta miljøinvesteringer som minimum tilsvarer kvotekostnaden for våre klimagassutslipp. Investeringer i miljøtiltak skal kunne ha lavere avkastningskrav enn øvrige investeringer. 


Fornybart drivstoff
For at NorgesGruppen skal være en klimanøytral virksomhet må vi ha en bærekraftig distribusjon. Den viktigste faktoren er transporteffektivitet, det vil si at det er høyest mulig fyllingsgrad av varer på bilene. Valg av drivstoff er også viktig. Derfor vil vi benytte 100 prosent fornybart drivstoff i inngående og utgående distribusjon. Og nullutslipp med el og hydrogen. Les mer her.


Fornybar energi & energieffektivisering
Å være netto selvforsynt med fornybar energi er et viktig tiltak for å nå målet om en klimanøytral virksomhet. Samtidig er den reneste energien den som ikke brukes. Derfor jobber vi også for å effektivisere bruken av strøm i alle ledd av virksomheten. Les mer her.

Matsvinn
NorgesGruppen mener det er problematisk å kaste mat, både miljømessig, samfunnsmessig og økonomisk. Vi har derfor jobbet i flere år med å redusere matsvinn i egen virksomhet og verdikjede. Siden 2015 har vi kuttet rundt 30 prosent av matsvinnet, og vi er på god vei mot målet om en halvering innen 2025. Les mer her.

Avfall og kildesortering
NorgesGruppen har som mål at 85 prosent av avfallet fra våre butikker skal kildesorteres, og at størst mulig andel av avfallet skal benyttes som ressurser i et kretsløp. Les mer her.

HFK
På veien mot å bli en klimanøytral virksomhet skal NorgesGruppen eliminere alle utslipp av hydrofluorkarboner (HFK). Utfasing av HFK, og utskifting av anlegg med høy sannsynlighet for lekkasjer, gjør at våre utslipp av HFK allerede er redusert med 73 % siden 2010. Les mer her.