Balanse

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note                  2017                  2016
       
EIENDELER      
       
Anleggsmidler      
Goodwill og andre immaterielle eiendeler 7          4 831 864          4 895 355
Utsatt skattefordel 17             340 651             324 685
Varige driftsmidler 6        15 404 511        15 157 066
Investeringseiendom 6             697 702             621 181
Investeringer i tilknyttede selskaper 10          3 042 306          2 850 833
Andre langsiktige fordringer 23             776 464          1 096 729
Andre finansielle eiendeler 16               97 708               93 444
       
Sum anleggsmidler          25 191 205        25 039 293
       
Omløpsmidler      
Varebeholding            6 248 931          6 099 483
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 23          5 124 947          4 529 546
Andre finansielle eiendeler 16               23 407                 6 621
Bankinnskudd og kontanter 16          1 089 616             707 409
       
Sum omløpsmidler          12 486 902        11 343 059
       
SUM EIENDELER          37 678 107        36 382 352
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
       
Egenkapital      
Innskutt egenkapital 18          1 825 352          1 826 101
Opptjent egenkapital          16 049 217        14 650 304
Minoritetsinteresser               260 079             252 082
       
Sum egenkapital          18 134 648        16 728 487
       
Langsiktig gjeld      
Utsatt skatt 17             905 373             903 037
Pensjonsforpliktelser 11             521 221             481 089
Langsiktig gjeld 13          4 660 942          6 025 332
Andre finansielle forpliktelser 16               89 168             110 752
Sum langsiktig gjeld            6 176 704          7 520 210
       
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld             6 094 734          5 542 851
Annen kortsiktig gjeld 14          6 567 540          5 887 294
Betalbar skatt 17             704 482             683 498
Andre finansielle forpliktelser 16                         -               20 013
Sum kortsiktig gjeld          13 366 755        12 133 656
       
Sum gjeld          19 543 460        19 653 865
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD          37 678 107        36 382 352