Årsregnskap Konsern

Balanse 2018

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note                  2018                  2017
       
EIENDELER      
       
Anleggsmidler      
Goodwill og andre immaterielle eiendeler 7          4 873 070          4 831 864
Utsatt skattefordel 17             376 482             340 651
Varige driftsmidler 6        16 249 146        15 404 511
Investeringseiendom 6             622 670             697 702
Investeringer i tilknyttede selskaper 10          3 435 617          3 042 306
Andre langsiktige fordringer 23          1 105 455             776 464
Andre finansielle eiendeler 16               96 525               97 708
       
Sum anleggsmidler          26 758 964        25 191 205
       
Omløpsmidler      
Varebeholdning            5 895 922          6 248 931
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 23          4 717 653          5 124 947
Andre finansielle eiendeler 16               20 701               23 407
Bankinnskudd og kontanter 16          1 778 162          1 089 616
       
Sum omløpsmidler          12 412 437        12 486 902
       
SUM EIENDELER          39 171 402        37 678 107
       
(Alle beløp i 1000 kroner) Note                  2018                  2017
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
       
Egenkapital      
Innskutt egenkapital 18          1 825 209          1 825 352
Opptjent egenkapital          17 757 787        16 049 217
Minoritetsinteresser               259 586             260 079
       
Sum egenkapital          19 842 581        18 134 648
       
Langsiktig gjeld      
Utsatt skatt 17             921 450             905 373
Pensjonsforpliktelser 11             560 462             521 221
Langsiktig gjeld 13          4 333 225          4 660 942
Andre finansielle forpliktelser 16               43 604               89 168
Sum langsiktig gjeld            5 858 740          6 176 704
       
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld             5 438 069          6 094 734
Annen kortsiktig gjeld 14          7 384 513          6 567 540
Betalbar skatt 17             647 497             704 482
Sum kortsiktig gjeld          13 470 080        13 366 755
       
Sum gjeld          19 328 820        19 543 459
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD          39 171 402        37 678 107