Årsregnskap Konsern

Kontantstrømoppstilling 2018

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note                  2018                  2017
       
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:      
       
Resultat før skattekostnad            3 056 908          2 777 927
Periodens betalte skatt 17            (707 471)            (683 859)
Avskrivninger 6, 7          2 023 736          1 928 485
Nedskrivninger 6, 7             127 678             187 987
Verdijusteringer finansielle instrumenter                      599                 5 682
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 11               12 534               11 141
Tap/gevinst ved salg av driftsmidler og finansielle eiendeler                (44 541)              (71 620)
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 10            (300 218)               69 451
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 10             255 811             266 351
Endring i varer               353 009            (149 448)
Endring i kundefordringer 23             346 920            (319 134)
Endring i leverandørgjeld              (656 665)             551 883
Endring i andre tidsavgrensningsposter              (219 700)             607 108
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter            4 248 601          5 181 954
       
       
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:      
       
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler og investeringseiendom               235 719             753 091
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og investeringseiendom 6         (3 053 350)         (2 891 596)
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler 7            (100 711)              (34 056)
Innbetaling ved salg av finansielle anleggsmidler               134 954               86 718
Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler              (525 983)            (608 278)
Endring i lån til tilknyttede selskaper 23            (370 153)             119 368
Endring i andre langsiktige fordringer 23               41 162               67 688
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter           (3 638 363)         (2 507 065)
       
       
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:      
       
Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 13          4 341 783          4 996 288
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 13         (4 280 363)         (6 332 234)
Endring i kortsiktig gjeld 14             681 341            (252 594)
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer 18              (11 454)              (56 060)
Utbetaling av utbytte  18            (652 998)            (648 082)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter                 78 309         (2 292 682)
       
Netto endring i bankinnskudd og kontanter               688 546             382 207
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 01.01.            1 089 616             707 409
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.            1 778 162          1 089 616