Kontantstrømoppstilling

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note                  2017                  2016
       
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:      
       
Resultat før skattekostnad            2 777 927          3 164 316
Periodens betalte skatt 17            (683 859)            (676 776)
Avskrivninger 6, 7          1 928 485          1 752 337
Nedskrivninger 6, 7             187 987               72 971
Verdijusteringer finansielle instrumenter                   5 682                (5 750)
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 11               11 141               17 456
Tap/gevinst ved salg av driftsmidler og finansielle eiendeler                (71 620)              (49 536)
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 10               69 451            (244 893)
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 10             266 351             278 977
Endring i varer              (149 448)            (417 336)
Endring i kundefordringer 23            (319 134)              (59 800)
Endring i leverandørgjeld               551 883             871 583
Endring i andre tidsavgrensningsposter               607 108            (103 357)
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter            5 181 954          4 600 192
       
       
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:      
       
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler og investeringseiendom               753 091             251 451
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og investeringseiendom 6         (2 891 596)         (3 117 437)
Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler 7              (34 056)              (56 161)
Innbetalinger ved salg av finansielle anleggsmidler                 86 718             137 773
Utbetalinger ved kjøp av finansielle anleggsmidler              (608 278)            (107 101)
Endring i lån til tilknyttede selskaper 23             119 368             232 062
Endring i andre langsiktige fordringer 23               67 688                (9 779)
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter           (2 507 065)         (2 669 192)
       
       
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:      
       
Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 13          4 996 288          6 189 517
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 13         (6 332 234)         (6 275 902)
Endring i kortsiktig gjeld 14            (252 594)         (1 029 946)
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer 18              (56 060)                (7 750)
Utbetalinger av utbytte  18            (648 082)            (604 537)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter           (2 292 682)         (1 728 618)
       
Netto endring i bankinnskudd og kontanter               382 207             202 382
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 01.01.               707 409             505 027
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.            1 089 616             707 409