Noter til årsregnskapet

Note 10 – Investeringer i tilknyttede selskaper

(Alle beløp i 1000 kroner)

NorgesGruppen har investeringer i en rekke tilknyttede selskap. Basert på en vurdering av virksomhetens størrelse og strategisk viktighet for NorgesGruppen, er Bama Gruppen AS og Mahia 17 ApS (tidligere Dagrofa ApS) spesifisert nærmere nedenfor. Alle de tilknyttede selskapene har sin virksomhet i Norge, med unntak av Mahia 17 ApS, Pisiffik A/S og Eurocash Food AB som har sin virksomhet i henholdvis Danmark, Grønland og Sverige. Ingen av NorgesGruppens tilknyttede selskaper er børsnoterte eller omsettes i et annet likvid marked.

2017

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

Andre

Sum

Balanseført verdi 1.1

780 411

173 075

1 897 347

2 850 833

Andel av resultat

220 864

(483 961)

193 646

(69 451)

Tilgang/avgang tilknyttede selskaper

-

316 500

185 104

501 604

Mottatt utbytte

(113 861)

-

(152 490)

(266 351)

Omregningsdifferanser

-

(6 873)

17 100

10 227

Andre endringer i det tilknyttede selskapets egenkapital

24 311

1 260

(10 128)

15 443

Balanseført verdi 31.12

911 725

-

2 130 581

3 042 306

         
         
 

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

   

Sted

Oslo

Ringsted, DK

   

Eierandel

45,5 %

48,9 %

   

Anleggsmidler

2 600 000

2 218 275

   

Omløpsmidler

2 700 000

3 766 266

   

Langsiktig gjeld

900 000

785 933

   

Kortsiktig gjeld

2 800 000

4 537 875

   

Driftsinntekter

16 922 800

22 100 930

   

Resultat etter skatt

403 900

(651 487)

   

Andre inntekter og kostnader

-

6 644

   

Totalresultat

403 900

(644 842)

   

2016

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

Andre

Sum

Balanseført verdi 1.1

713 488

365 101

1 887 102

2 965 691

Andel av resultat

220 129

(169 853)

194 616

244 893

Tilgang/avgang tilknyttede selskaper

-

-

(28 176)

(28 176)

Mottatt utbytte

(125 248)

-

(153 729)

(278 977)

Omregningsdifferanser

-

(22 173)

(14 088)

(36 261)

Andre endringer i det tilknyttede selskapets egenkapital

(27 958)

-

11 622

(16 336)

Balanseført verdi 31.12

780 411

173 075

1 897 347

2 850 833

         
         
 

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

   

Sted

Oslo

Ringsted, DK

   

Eierandel

45,5 %

48,9 %

   

Anleggsmidler

2 700 000

2 452 266

   

Omløpsmidler

2 400 000

3 005 865

   

Langsiktig gjeld

900 000

1 177 188

   

Kortsiktig gjeld

2 700 000

3 476 442

   

Driftsinntekter

16 502 500

23 402 228

   

Resultat etter skatt

438 000

(360 348)

   

Resultat etter skatt fra avhendet virksomhet

6 000

-

   

Andre inntekter og kostnader

6 000

4 322

   

Totalresultat

444 000

(356 026)

   

I konsernregnskapet til NorgesGruppen er tallene for Bama Gruppen og Mahia 17 ApS omarbeidet etter IFRS. I tabellen for avstemming av endringene fra inngående balanse til utgående balanse er tallene for de to selskapene i henhold til IFRS. I tabellen som viser eiendeler, forpliktelser og resultatposter for Bama Gruppen og Mahia 17 Aps er tallene på 100 % basis og er i henhold til lokale regnskapsprinsipper, henholdvis norske regnskapsprinsipper og danske regnskapsprinsipper. Forskjellen mellom IFRS og de lokale regnskapsprinsippene knytter seg i hovedsak til avskrivning av goodwill for begge selskapene og i tillegg ikke innregnet estimat­avvik i pensjonsforpliktelsen i Bama. Goodwillavskrivninger i 2017 utgjør 64,5 MNOK for Bama Gruppen og 14,7 MNOK for Mahia 17 Aps. Ikke innregnet estimatavvik (tap) i Bama ­Gruppen er pr. 31.12.17 på 118,5 MNOK. Oppstillingene er basert på foreløpige regnskaper fra de to selskapene, da endelige regnskaper ikke er ferdigstilt ved avleggelse av NorgesGruppens ­konsernregnskap. Regnskapstall for Mahia 17 ApS er omregnet til norske kroner.

Investeringer i tilknyttede selskaper pr. 31.12.2017 inkluderer goodwill og andre merverdier med TNOK 246 589 (TNOK 65 061 pr. 31.12.2016).

Ikke innregnet tap på tilknyttede selskap pr. 31.12.2017 er TNOK 52 568 (TNOK 10 763 pr. 31.12.2016).

BAMA Gruppen AS er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt, grønnsaker, bær og poteter og er NorgesGruppens leverandør av frukt og grønt. I tillegg har selskapet en ­voksende posisjon innen omsetning av blomster. Selskapet er en av landets eldste private handelsbedrifter. Hovedkontoret ligger i Oslo. BAMA Gruppen AS er eiet av AS Banan (33,66 %), Rema Industrier AS (19,80 %) og Macase AS (0,99 %) i tillegg til NorgesGruppen. ­Selskapet har levert stabilt gode resultater de siste årene.

Mahia 17 ApS er et dansk dagligvarekonsern. Virksomheten består av engros­virksomhet, detaljhandel og storhusholdning. Selskapets detaljvirksomhet drives hovedsakelig ­gjennom profilene MENY, Min Købmand, SPAR og Let-Køb i en kombinasjon av egeneide og kjøpmannseide butikker. Det ble i 2017 besluttet å gjennomføre strukturelle endringer for å sikre fremtidig lønnsomhet. Endringen innebærer at Mahia 17 styrker Meny og Food­service ­Danmark og at den danske Kiwi-kjeden er avviklet. Mahia 17 ApS hovedkontor ligger i Ringsted. Konsernet eies med 48,9 % av NorgesGruppen, 41,5 % av KFI Erhvervsdrivende Fond og 9,3 % av kjøpmenn.