Noter til årsregnskapet

Note 14 – Annen kortsiktig gjeld

(Alle beløp er i 1000 kroner)

   
 

2017

2016

Sertifikatlån (se note 12)

500 000

300 000

1. års avdrag av langsiktig gjeld (se note 13)

880 364

849 091

Trekk på kassekreditt

-

25 478

Skyldige offentlige avgifter

833 596

632 148

Periodiserte kostnader

1 199 139

1 319 407

Annen kortsiktig gjeld

3 154 441

2 761 170

Sum annen kortsiktig gjeld

6 567 540

5 887 294

     

Herav rentebærende

1 461 587

1 175 871

Annen kortsiktig gjeld inkluderer en rekke ulike poster herunder feriepenger, skattetrekk og Trumf-bonus.