Noter til årsregnskapet

Note 16 – Finansielle investeringer

(Alle beløp i 1000 kroner)

Balanseført verdi av konsernets finansielle poster:

 

2017

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-
instrumenter

Lån og fordringer

Midlertidig mot egenkapitalen

Amortisert kost

Ikke-
finansielle poster

Sum
balanseført verdi

Virkelig verdi

Eiendeler

               

Anleggsmidler

               

Investeringer i aksjer og andeler

-

-

-

97 708

-

-

97 708

97 708

Andre langsiktige fordringer

-

-

776 464

-

-

-

776 464

776 464

Omløpsmidler

               

Kundefordringer og andre fordringer

-

-

3 726 187

-

-

1 398 760

5 124 947

5 124 947

Andre finansielle eiendeler

1 008

22 399

-

-

-

-

23 407

23 407

Bankinnskudd og kontanter

-

-

1 089 616

-

-

-

1 089 616

1 089 616

Sum eiendeler

1 008

22 399

5 592 267

97 708

-

1 398 760

7 112 142

7 112 142

                 

Forpliktelser

               

Langsiktig gjeld

               

Langsiktig gjeld

-

-

-

-

4 660 942

-

4 660 942

4 784 522

Andre finansielle forpliktelser

-

89 168

-

-

-

-

89 168

89 168

Kortsiktig gjeld

               

Leverandørgjeld

-

-

-

-

6 094 734

-

6 094 734

6 094 734

Annen kortsiktig gjeld

-

-

-

-

6 567 540

-

6 567 540

6 567 540

Sum forpliktelser

-

89 168

-

-

17 323 216

-

17 412 384

17 535 964

2016

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-
instrumenter

Lån og fordringer

Midlertidig mot egenkapitalen

Amortisert kost

Ikke-
finansielle poster

Sum
balanseført verdi

Virkelig verdi

Eiendeler

               

Anleggsmidler

               

Investeringer i aksjer og andeler

-

-

-

93 444

-

-

93 444

93 444

Andre langsiktige fordringer

-

-

1 096 729

-

-

-

1 096 729

1 096 729

Omløpsmidler

               

Kundefordringer og andre fordringer

-

-

3 159 912

-

-

1 369 634

4 529 546

4 529 546

Andre finansielle eiendeler

6 621

-

-

-

-

-

6 621

6 621

Bankinnskudd og kontanter

-

-

707 409

-

-

-

707 409

707 409

Sum eiendeler

6 621

-

4 964 050

93 444

-

1 369 634

6 433 749

6 433 749

                 

Forpliktelser

               

Langsiktig gjeld

               

Langsiktig gjeld

-

-

-

-

6 025 332

-

6 025 332

6 142 716

Andre finansielle forpliktelser

-

110 752

-

-

-

-

110 752

110 752

Kortsiktig gjeld

               

Leverandørgjeld

-

-

-

-

5 542 851

-

5 542 851

5 542 851

Annen kortsiktig gjeld

-

-

-

-

5 887 294

-

5 887 294

5 887 234

Andre finansielle forpliktelser

596

19 416

-

-

-

-

20 013

20 013

Sum forpliktelser

596

130 168

-

-

17 455 477

-

17 586 242

17 703 566

Verdivurderingsmetoder:

Aksjer med verdiendring midlertidig ført mot egenkapitalen:

Gruppen inneholder utelukkende aksjer som ikke er notert på børs eller i annet aktivt marked. Virkelig verdi er fastsatt basert på verdivurderingsmodeller og er verdsatt av uavhengige verd­settere (Nivå 3 i verdsettelseshierarkiet). Verdsettelse er basert på tilgjengelig informasjon om investeringsobjektene og forventet fremtidig inntjening. På grunn av investeringenes størrelse vil endringer i verdsettelsesforutsetningene ha liten konsekvens for NorgesGruppens samlede resultater og finansielle stilling.

Rente- og valutainstrumenter:

Verdsettes av eksterne parter utelukkende basert på objektiv markedsinformasjon i aktive ­markeder (Nivå 2 i verdsettelseshierarkiet).

 

Langsiktig gjeld:

Langsiktige lån er fast- og flytende-rentelån inngått på markedsmessige vilkår. Virkelig verdi på lån som omsettes i aktive markeder er basert på objektiv markedsinformasjon. Første års avdrag av langsiktig gjeld er klassifisert i gruppen annen kortsiktig gjeld.

 

Leverandørgjeld, kundefordringer, andre fordringer og annen kortsiktig gjeld:

Balanseført verdi anses som et godt estimat på virkelig verdi.

 

Netto gevinst og tap innregnet i perioden før skatt:

2017

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-

instrumenter

Lån og fordringer

Midlertidig mot egenkapitalen

Andre finansielle forpliktelser

Sum

Resultatført

           

Finansiell inntekt

596

-

54 457

13 528

-

68 581

Finansiell kostnad

(9 573)

(53 941)

-

-

(125 721)

(189 235)

Sum resultatført

(8 977)

(53 941)

54 457

13 528

(125 721)

(120 654)

             

Gevinst/tap ført over totalresultat

-

24 529

-

-

-

24 529

2016

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-

instrumenter

Lån og fordringer

Midlertidig mot egenkapitalen

Andre finansielle forpliktelser

Sum

Resultatført

           

Finansiell inntekt

2 522

3 896

67 701

1 099

-

75 218

Finansiell kostnad

(16 612)

(48 997)

-

-

(155 913)

(221 522)

Sum resultatført

(14 090)

(45 101)

67 701

1 099

(155 913)

(146 304)

             

Gevinst/tap ført over totalresultat

-

90 413

-

-

-

90 413

Instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over resultat er klassifisert som kortsiktige eiendeler eller forpliktelser. Instrumenter som er en del av et sikringsforhold balanseføres i sin helhet som langsiktig dersom gjenværende løpetid for sikringsobjektet er mer enn 12 måneder fra balanse­dagen, og som kortsiktig dersom gjenværende løpetid for instrumentet er kortere enn 12 måneder fra balansedagen.

Den maksimale kredittrisiko knyttet til NorgesGruppens derivater er virkelig verdi av de ­instrumenter som er klassifisert som eiendel på balansedagen.

Sikringsforholdene er i hovedsak 100 % effektive i perioden. Ett av sikringsforholdene har imidlertid hatt en ineffektiv andel i 2017 som er resultatført. Finansiell kostnad for sikringsinstrumenter er den effekten sikringsforholdet har hatt for konsernets finanskostnad i perioden.

Valutainstrumenter og kaffeinstrumenter som ikke er bokført som sikringsforhold er definert til ­virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Finansiell inntekt for instrumenter ført midlertidig mot egenkapitalen er mottatt utbytte i perioden.

Finansielle eiendeler til virkelig verdi fordelt på verdsettelsesnivå

Virkelig verdi

Priser i aktive markeder
(Nivå 1)

Basert på observerbare markedsdata
(Nivå 2)

Ikke basert på observerbare markedsdata
(NIvå 3)

Eiendeler vurdert til virkelig verdi over resultat

1 008

1 008

-

-

Finansielle eiendeler med verdiendring midlertidig mot egenkapitalen

97 708

-

-

97 708

Sikringsinstrumenter til virkelig verdi

22 399

22 399

-

-

Sum

121 115

23 407

-

97 708

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi fordelt på verdsettelsesnivå

Virkelig verdi

Priser i aktive markeder

Basert på observerbare markedsdata

Ikke basert på observerbare markedsdata

Sikringsinstrumenter til virkelig verdi

89 168

-

89 168

-

Sum

89 168

-

89 168

-

Instrumenter basert på observerbare markedsdata er valutainstrumenter (til virkelig verdi over resultat), samt rente- og valutasikringsinstrumenter. Instrumenter basert på ikke observerbare markedsdata er opsjoner på unoterte aksjer og aksjer midlertidig ført mot egenkapitalen (unoterte aksjer). Det har ikke vært noen overføringer mellom kategoriene i løpet av året.

I all vesentlighet er verdien som knytter seg til eiendeler basert på ikke observerbare markedsdata (Nivå 3) relatert til aksjer midlertidig ført mot egenkapitalen (unoterte aksjer).
Følgende tabell viser bevegelsen i perioden for eiendelene som er definert i nivå 3:

 

2017

Balanseført verdi 1.1

93 444

Tilgang

28 048

Avgang

(19 725)

Totale gevinster/tap:

 

Ført mot resultat

442

Ført mot totalresultat

-

Årets nedskrivninger

(2 431)

Overførsel ut av/inn til nivå 3

(2 070)

Balanseført verdi 31.12

97 708