Noter til årsregnskapet

Note 18 – Aksjekapital og aksjonærinformasjon

Aksjekapitalen består av 40 000 000 aksjer à kr. 10 pr. 31.12.2017 (40 000 000 pr. 31.12.2016).

Pr. 31.12.2017 eide morselskapet 888 725 egne aksjer, 2,2 % av aksjekapitalen (813 787 pr. 31.12.2016).

Eierstruktur pr. 31.12.2017

Antall aksjer

Eierandel

Stemmeandel

Joh. Johannson Handel AS

29 760 242

74,40 %

74,40 %

Brødrene Lorentzen AS

3 600 000

9,00 %

9,00 %

PETT Kjede og Servicekontor AS

2 529 965

6,32 %

6,32 %

Butikkdrift AS

722 133

1,81 %

1,81 %

Drageset AS

451 663

1,13 %

1,13 %

Kråtun AS

421 306

1,05 %

1,05 %

Sum > 1% eierandel

37 485 309

93,71 %

93,71 %

Sum øvrige aksjonærer og egne aksjer

2 514 691

6,29 %

6,29 %

Totalt antall aksjer

40 000 000

100,00 %

100,00 %

       

Aksjer kontrollert direkte og indirekte av styrets medlemmer og konsernsjef

Verv

Antall aksjer

Knut Hartvig Johannson

Styrets leder

29 760 242

Sverre Lorentzen

Styremedlem

3 600 000

Jan Magne Borgen

Styremedlem

983

Runar Hollevik

Konsernsjef

0

Styret har frem til generalforsamlingen i 2018 en fullmakt datert 9. mai 2017 til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil kr. 20 000 000 fordelt på inntil 2 000 000 aksjer, hver pålydende kroner 10, uten fortrinnsrett for eksisterende ­aksjonærer.

Generalforsamlingen besluttet 9. mai 2017 å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer i NorgesGruppen ASA begrenset til 4 000 000 aksjer, som løper til 9. mai 2019.

NorgesGruppen ASA har forkjøpsrett til aksjer som omsettes. Se erklæring om eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten for nærmere beskrivelse.

NorgesGruppen ASA har i perioden ervervet egne aksjer med det formål å benytte disse etter vedtektenes § 11, 7. ledd: «Aksjer som selskapet erverver etter denne bestemmelsen skal alene kunne disponeres som vederlag ved fusjoner, oppkjøp, kapitalnedsettelser eller andre forretningsmessige disposisjoner i selskapets interesse».

Foreslått utbytte for 2017 til morselskapets aksjonærer er NOK 16,00 pr. aksje (NOK 16,00 for 2016), til sammen TNOK 640 000 (TNOK 640 000 for 2016). Det er i 2017 utbetalt utbytte for 2016 til morselskapets aksjonærer og minoritetsaksjonærer i datterselskaper i konsernet på til sammen TNOK 648 082.

Se oppstilling over endring i egenkapitalen for spesifikasjon av bokført egenkapital.