Noter til årsregnskapet

Note 23 – Langsiktige fordringer, kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

(Alle beløp i 1000 kroner)

Langsiktige fordringer

2017

2016

Lån til tilknyttede selskaper

350 182

602 760

Langsiktige kundelån

262 657

221 859

Andre langsiktige fordringer

163 626

272 111

Sum langsiktige fordringer

776 464

1 096 729

     

Herav rentebærende

654 605

851 310

     

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

2017

2016

Kundefordringer (se note 12)

2 398 441

2 079 307

Kundelån

10 385

10 385

Andre kortsiktige fordringer

2 716 121

2 439 853

Sum kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

5 124 947

4 529 546

     

Herav rentebærende

278 791

151 590