Noter til årsregnskapet

Note 6 – Varige driftsmidler og investeringseiendom

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

Tomter og bygninger

Driftsløsøre
og inventar

Sum varige driftsmidler

Investerings-
eiendom

Regnskapsåret 2017

       

Anskaffelseskost 01.01.17

10 819 824

18 101 649

28 921 473

1 061 111

Tilgang nye konsernselskaper

212 601

41 100

253 701

62 967

Tilgang

903 859

1 656 401

2 560 260

53 626

Avgang

(478 206)

(461 806)

(940 012)

(224 623)

Reklassifiseringer

(789 417)

586 058

(203 359)

203 359

Anskaffelseskost 31.12.17

10 668 661

19 923 402

30 592 063

1 156 440

         

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.17

2 359 298

11 405 109

13 764 407

439 931

Akkumulerte av- og nedskrivninger i nye konsernselskaper

8 654

27 838

36 492

2 465

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(132 390)

(398 321)

(530 711)

(85 231)

Reklassifiseringer akkumulerte av- og nedskrivninger

(53 130)

(215)

(53 345)

53 345

Årets avskrivninger

286 978

1 565 864

1 852 842

41 827

Årets nedskrivninger

70 552

47 314

117 866

6 402

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.17

2 539 962

12 647 589

15 187 551

458 738

Balanseført verdi 31.12.17

8 128 698

7 275 813

15 404 511

697 702

         

Regnskapsåret 2016

       

Anskaffelseskost 01.01.16

9 592 821

16 845 946

26 438 767

1 103 380

Tilgang nye konsernselskaper

106 663

22 261

128 924

-

Tilgang

1 290 997

1 738 643

3 029 640

28 767

Avgang

(164 812)

(507 374)

(672 185)

(74 709)

Reklassifiseringer

(5 845)

2 172

(3 673)

3 673

Anskaffelseskost 31.12.16

10 819 824

18 101 649

28 921 473

1 061 111

         

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.16

2 114 526

10 391 943

12 506 469

448 279

Akkumulerte av- og nedskrivninger i nye konsernselskaper

27 637

7 356

34 994

-

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(47 259)

(459 060)

(506 320)

(44 911)

Årets avskrivninger

263 544

1 415 917

1 679 461

36 564

Årets nedskrivninger

850

48 953

49 803

-

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.16

2 359 298

11 405 109

13 764 407

439 931

Balanseført verdi 31.12.16

8 460 525

6 696 541

15 157 066

621 181

         

Økonomisk levetid

50–100 år

3–20 år

 

50–100 år

Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

 

Lineær

 

Tomter avskrives ikke

     

Leieavtaler er omtalt i note 21.

Balanseført verdi av tomter og bygninger som er pantsatt som sikkerhet for lån fra finans­institusjoner (note 13) er TNOK 114 946 pr. 31.12.2017 (TNOK 117 920 pr. 31.12.2016).

Virkelig verdi av konsernets investeringseiendom er estimert til MNOK 1 525 pr. 31.12.2017 (MNOK 1 536 pr. 31.12.2016). Det er ikke benyttet uavhengig takstmann ved verdsettelsen av investeringseiendom. Verdsettelsen er basert på ikke observerbare markedsdata (Nivå 3). Virkelig verdi er beregnet ved hjelp av fremtidig forventede kontantstrømmer for hver enkelt eiendom, fratrukket direkte eierkostnader, neddiskontert med individuelle risikojusterte avkastningskrav. Avkastningskravene som er benyttet ligger mellom 5,5 % og 13,2 %. Inntektsførte leieinntekter fra investeringseiendom i 2017 er MNOK 99,7 (MNOK 113,3 i 2016). Direkte kostnader knyttet til investeringseiendommene har i 2017 vært MNOK 15,0 (MNOK 17,0 i 2016).