Noter til årsregnskapet

Note 7 – Immaterielle eiendeler

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

Goodwill

Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

Regnskapsåret 2017

     

Anskaffelseskost 01.01.17

7 192 241

564 610

7 756 851

Tilgang

32 526

1 530

34 056

Avgang

(1 640)

-

(1 640)

Anskaffelseskost 31.12.17

7 223 128

566 139

7 789 267

       

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.17

2 536 695

324 800

2 861 496

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(1 629)

-

(1 629)

Årets avskrivninger

-

33 816

33 816

Årets nedskrivninger

55 770

7 950

63 720

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.17

2 590 837

366 566

2 957 403

Balanseført verdi 31.12.17

4 632 291

199 573

4 831 864

Regnskapsåret 2016

     

Anskaffelseskost 01.01.16

7 147 690

604 189

7 751 879

Tilgang nye konsernselskaper

-

100

100

Tilgang

50 508

5 654

56 162

Avgang

(45 687)

(5 603)

(51 290)

Reklassifiseringer

39 730

(39 730)

-

Anskaffelseskost 31.12.16

7 192 241

564 610

7 756 851

       

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.16

2 559 274

287 778

2 847 052

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(45 037)

-

(45 037)

Årets avskrivninger

-

36 312

36 312

Årets nedskrivninger

22 458

710

23 168

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.16

2 536 695

324 800

2 861 496

Balanseført verdi 31.12.16

4 655 546

239 809

4 895 355

       

Økonomisk levetid

 

5–20 år

 

Avskrivningsplan

Ingen

Lineær

 

Goodwill spesifisert på virksomhetsområder:

Balanseført 31.12.2017

Balanseført 31.12.2016

Engrosvirksomhet

395 146

395 146

Detaljvirksomhet

3 099 334

3 122 589

Merkevare

666 086

666 086

Eiendom

3 679

3 679

Annet

468 045

468 045

Sum

4 632 291

4 655 546

Se note 8 for informasjon om nedskrivningsvurderinger og goodwill pr. kontantstrøm­genererende enhet.