(Alle beløp er i 1000 kroner)   Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital        
  Note Aksje-kapital Overkurs Egne aksjer   Annen egen-kapital Valuta-omregnings-differanser Verdi-justeringer og sikring   Sum Minoritets-

interesser
Total egen-kapital
Egenkapital 31.12.15   400 000 1 434 239 -8 533   12 821 251 109 614 -182 281   14 574 290 245 480 14 819 771
                         
Årets resultat   - - -   2 439 568 - -   2 439 568 25 319 2 464 887
Årets utvidede resultat 24 - - -   -31 003 -36 913 90 413   22 498 -5 580 16 918
Årets totalresultat   - - -   2 408 565 -36 913 90 413   2 462 066 19 739 2 481 805
                         
Endring i egne aksjer 18 - - 395   26 854 - -   27 249 - 27 249
Transaksjoner med minoriteter - - -   - - -   - 4 200 4 200
Utbetalt utbytte 18 - - -   -587 200 - -   -587 200 -17 337 -604 537
Transaksjoner med  aksjonærene - - 395   -560 346 - -   -559 950 -13 137 -573 087
Egenkapital 31.12.16   400 000 1 434 239 -8 138   14 669 471 72 701 -91 868   16 476 405 252 082 16 728 487
                         
Årets resultat   - - -   2 048 650 - -   2 048 650 41 087 2 089 737
Årets utvidede resultat 24 - - -   -3 502 11 461 24 528   32 487 1 780 34 266
Årets totalresultat   - - -   2 045 147 11 461 24 528   2 081 137 42 867 2 124 004
                         
Endring i egne aksjer 18 - - -749   -55 311 - -   -56 060 - -56 060
Transaksjoner med minoriteter - - -   - - -   - -13 702 -13 702
Utbetalt utbytte 18 - - -   -626 914 - -   -626 914 -21 168 -648 082
Transaksjoner med  aksjonærene - - -749   -682 225 - -   -682 974 -34 870 -717 843
Egenkapital 31.12.17   400 000 1 434 239 -8 887   16 032 393 84 162 -67 339   17 874 568 260 079 18 134 648