Årsregnskap Konsern

Oppstilling over endring i egenkapital

(Alle beløp er i 1000 kroner)   Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital        
  Note Aksje-kapital Overkurs Egne aksjer   Annen egen-kapital Valuta-omregnings-differanser Verdi-justeringer og sikring   Sum Minoritets-

interesser
Total egen-kapital
Egenkapital 31.12.16   400 000 1 434 239 -8 138   14 669 471 72 701 -91 868   16 476 405 252 082 16 728 487
                         
Årets resultat   - - -   2 048 650 - -   2 048 650 41 087 2 089 737
Årets utvidede resultat 24 - - -   -3 502 11 461 24 528   32 487 1 780 34 266
Årets totalresultat   - - -   2 045 147 11 461 24 528   2 081 137 42 867 2 124 004
                         
Endring i egne aksjer 18 - - -749   -55 311 - -   -56 060 - -56 060
Transaksjoner med minoriteter - - -   - - -   - -13 702 -13 702
Utbetalt utbytte 18 - - -   -626 914 - -   -626 914 -21 168 -648 082
Transaksjoner med  aksjonærene - - -749   -682 225 - -   -682 974 -34 870 -717 843
Egenkapital 31.12.17   400 000 1 434 239 -8 887   16 032 393 84 162 -67 339   17 874 568 260 079 18 134 648
                         
Årets resultat   - - -   2 390 656 - -   2 390 656 19 646 2 410 303
Årets utvidede resultat 24 - - -   -68 448 -3 391 26 247   -45 592 14 855 -30 737
Årets totalresultat   - - -   2 322 208 -3 391 26 247   2 345 065 34 501 2 379 566
                         
Endring i egne aksjer 18 - - -143   -11 311 - -   -11 454 - -11 454
Transaksjoner med minoriteter - - -   590 - -   590 -7 770 -7 180
Utbetalt utbytte 18 - - -   -625 774 - -   -625 774 -27 224 -652 998
Transaksjoner med  aksjonærene - - -143   -636 495 - -   -636 638 -34 994 -671 632
Egenkapital 31.12.18   400 000 1 434 239 -9 030   17 718 107 80 771 -41 092   19 582 994 259 586 19 842 581