Resultatregnskap

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note                  2017                  2016
       
Salgsinntekter          82 308 168        76 867 992
Andre driftsinntekter 22          3 323 421          3 294 448
Sum driftsinntekter 4        85 631 589        80 162 440
       
       
Varekostnader         (63 298 903)       (58 596 019)
Lønnskostnader 5       (10 049 107)         (9 854 756)
Andre driftskostnader           (7 045 235)         (6 865 643)
Av- og nedskrivninger 6, 7         (2 116 473)         (1 825 308)
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 10              (69 451)             244 893
Sum driftskostnader         (82 579 168)       (76 896 834)
       
       
Driftsresultat            3 052 420          3 265 606
       
       
Finansinntekter 15             119 350             183 723
Finanskostnader 15            (393 844)            (285 013)
Netto finansresultat              (274 494)            (101 290)
       
Resultat før skattekostnad            2 777 927          3 164 316
       
Skattekostnad 17            (688 190)            (699 430)
       
ÅRSRESULTAT            2 089 737          2 464 887
       
Minoritetenes andel av årsresultatet                 41 087               25 319
Majoritetenes andel av årsresultatet            2 048 650          2 439 568
       
Resultat pr. aksje /utvannet resultat pr. aksje (kroner) 19                 52,33                 62,29