Totalresultatoppstilling

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note                  2017                  2016
       
ÅRSRESULTAT            2 089 737          2 464 887
       
Utvidet resultat      
Utvidede resultatposter som ikke kan bli reklassifisert over resultatet    
Aktuarmessige gevinster og tap på pensjonsordninger 11              (28 991)              (25 669)
Andre utvidede resultatposter 24                 6 566                   (805)
Skatt 17                 5 259                 6 227
       
Utvidede resultatposter som kan bli reklassifisert over resultatet      
Sikring 12               31 855             118 965
Omregningsdifferanser valuta                 11 461              (36 913)
Egenkapitaleffekt fra tilknyttede selskaper                 15 443              (16 336)
Skatt 17                (7 327)              (28 551)
       
Periodens utvidede resultat                 34 266               16 918
       
Totalresultat for perioden            2 124 004          2 481 805
       
Minoritetenes andel av totalresultatet                 42 867               19 739
Majoritetenes andel av totalresultatet            2 081 137          2 462 066