Årsregnskap Konsern

Totalresultatoppstilling 2018

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note                  2018                  2017
       
ÅRSRESULTAT            2 410 303          2 089 737
       
Utvidet resultat      
Utvidede resultatposter som ikke kan bli reklassifisert over resultatet    
Aktuarmessige gevinster og tap på pensjonsordninger 11              (26 707)              (28 991)
Egenkapitaleffekt fra tilknyttede selskaper                (33 111)               15 443
Andre utvidede resultatposter 24                    107                 6 566
Skatt 17                 6 118                 5 259
       
Utvidede resultatposter som kan bli reklassifisert over resultatet      
Sikring 12               34 087               31 855
Omregningsdifferanser valuta                  (3 391)               11 461
Skatt 17                (7 840)                (7 327)
       
Periodens utvidede resultat                (30 737)               34 266
       
Totalresultat for perioden            2 379 566          2 124 003
       
Minoritetenes andel av totalresultatet                 34 501               42 867
Majoritetenes andel av totalresultatet            2 345 065          2 081 136