Årsregnskap Konsern 2020

Balanse 2020

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note 2020 2019
       
EIENDELER      
       
Anleggsmidler      
Goodwill og andre immaterielle eiendeler 9 5 006 637 5 338 101
Utsatt skattefordel 19 480 849 220 707
Varige driftsmidler 7 18 924 319 17 953 578
Investeringseiendom 7 530 703 688 588
Rett til bruk eiendel 28 17 921 062 17 443 275
Investeringer i tilknyttede selskaper 12 4 020 150 3 592 885
Andre langsiktige fordringer 24 618 347 517 546
Andre finansielle eiendeler 2,8,18 1 221 440 1 201 698
Sum anleggsmidler   48 723 507 46 956 377
       
Omløpsmidler      
Varebeholdning   6 929 327 6 292 072
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 24 4 568 133 4 901 615
Andre finansielle eiendeler 2,8,18 204 668 179 586
Bankinnskudd og kontanter 18 2 524 221 1 630 894
Sum omløpsmidler   14 226 349 13 004 167
SUM EIENDELER   62 949 856 59 960 544
       
       
(Alle beløp i 1000 kroner) Note 2020 2019
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
       
Egenkapital      
Innskutt egenkapital 20 1 824 336 1 824 862
Opptjent egenkapital 2  21 583 120 19 509 934
Minoritetsinteresser   327 517 274 946
Sum egenkapital   23 734 973 21 609 741
       
Langsiktig gjeld      
Utsatt skatt 2,19 923 128 713 643
Pensjonsforpliktelser 13 668 858 600 812
Langsiktig gjeld 15 3 737 442 5 129 483
Langsiktig gjeld IFRS 16 2,8 17 933 081 16 668 508
Andre finansielle forpliktelser 18 49 688 8 428
Sum langsiktig gjeld   23 312 198 23 120 873
       
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld    5 125 459 4 918 646
Annen kortsiktig gjeld 2 , 8, 16 9 653 178 9 626 496
Betalbar skatt 19 1 086 549 682 438
Andre finansielle forpliktelser 18 37 498 2 350
Sum kortsiktig gjeld   15 902 685 15 229 930
       
Sum gjeld   39 214 883 38 350 803
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   62 949 856 59 960 544