Årsregnskap Konsern 2020

Kontantstrømoppstilling 2020


(Alle beløp er i 1000 kroner) Note 2020 2019
       
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:      
Resultat før skattekostnad   4 583 060 3 040 178
Periodens betalte skatt 19 (682 438) (647 497)
Periodens betalte renter   (1 226 439) (1 107 760)
Avskrivninger 7, 8, 9 3 753 602 3 644 775
Nedskrivninger 7, 9 491 309 110 270
Verdijusteringer finansielle instrumenter   (1 666) 146
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 13 12 277 11 486
Tap/gevinst ved salg av driftsmidler og finansielle eiendeler   60 331 (4 012)
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 12 (283 916) (472 155) 
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 12 226 054 291 234
Endring i varer   (637 255) (396 150)
Endring i kundefordringer 24 (71 729) (185  212)
Endring i leverandørgjeld   206 813 (519 423)
Endring i andre tidsavgrensningsposter   1 368 764 803 509
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   7 798 766 4 569 389
       
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:      
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler og investeringseiendom   163 167 316 796
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og investeringseiendom 7 (3 283 920) (4 145 316)
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler 9 - (64 341)
Innbetaling ved salg av finansielle anleggsmidler   90 799 3 844
Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler   (389 390) (141 555)
Kjøp av datterselskap, netto etter kontanter   (8 463) (317 482)
Endring i lån til tilknyttede selskaper 24 (151 610) 496 514
Endring i andre langsiktige fordringer 24 146 933 91 395
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   (3 432 484) (3 760 145)
       
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:      
Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 15 3 926 147 7 588 583
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 15 (5 324 283) (7 297 840)
Innbetaling av fremleieinntekt 8 177 452 164 389
Nedbetaling av hovedstol leieforpliktelser 8 (1 368 918) (1 291 720)
Endring i kortsiktig gjeld 16 (92 313) 551 689
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer 20 (45 991) (18 837)
Utbetaling av utbytte  20 (745 051) (652 776)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   (3 472 957) (956 512)
       
Netto endring i bankinnskudd og kontanter   893 326 (147 268)
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 01.01.   1 630 894 1 778 162
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.   2 524 221 1 630 894