Årsregnskap Konsern 2020

Oppstilling over endring i egenkapital

(Alle beløp er i 1000 kroner)   Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital        
  Note Aksjekapital Overkurs Egne aksjer   Annen egenkapital Valutaomregningsdifferanser Verdijusteringer og sikring   Sum Minoritets-
interesser
Total egenkapital
Egenkapital 31.12.18   400 000 1 434 239 (9 030)   17 718 106 80 771 (41 092)   19 582 994 259 586 19 842 581
                         
Årets resultat   - - -   2 390 020 - -   2 390 020 36 592 2 426 612
Årets utvidede resultat 25 - - -   35 339 (7 415) (20 825)   7 099 2 164 9 263
Årets totalresultat   - - -   2 425 359 (7 415) (20 825)   2 397 119 38 756 2 435 875
                         
Endring i egne aksjer 20 - - (347)   (18 143) - -   (18 490) - (18 490)
Transaksjoner med minoriteter - - -   (1 276) - -   (1 276) 100 (1 176)
Utbetalt utbytte 20 - - -   (625 552) - -   (625 552) (23 496) (649 048)
Transaksjoner med  aksjonærene - - (347)   (644 971) - -   (645 318) (23 496) (668 714)
Egenkapital 31.12.19   400 000 1 434 239 (9 377)   19 498 495 73 356 (61 918)   21 334 796 274 946 21 609 741
                         
Årets resultat   - - -   3 435 138 - -   3 435 138 91  3 526 459
Årets utvidede resultat  25 - - -   (24 936) 38 648 (37 076)   (23 364) 3 180 (20 182)
Årets totalresultat   - - -   3 410 202 38 648 (37 076)   3 411 776 94 501 3 506 277
                         
Endring i egne aksjer 20  - - (525)   (45 466) - -   (45 991) - (45 991)
Opsjoner kjøp av egne aksjer   - - -   (590 000) - -   (590 000) - (590 000)
Utbetalt utbytte 20  - - -   (703 121) - -   (703 121) (41 930) (745 051)
Transaksjoner med aksjonærene   - - (525)   (1 338 587) - -   (1 339 112) (41 930) (1 381 042)
Egenkapital 31.12.20   400 000 1 434 239 (9 902)   21 570 110 112 004 (98 995)   23 407 457 327 517 23 734 973