Årsregnskap Konsern 2020

Totalresultatoppstilling 2020

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note 2020                  2019
       
ÅRSRESULTAT   3 526 459          2 426 612
       
Utvidet resultat      
Utvidede resultatposter som ikke kan bli reklassifisert over resultatet      
Aktuarmessige gevinster og tap på pensjonsordninger 13 (55 769)              (28 864)
Egenkapitaleffekt fra tilknyttede selskaper   23 905                42 579
Andre utvidede resultatposter 25 (2 770)                22 355
Skatt 19 12 879                 1 432
       
Utvidede resultatposter som kan bli reklassifisert over resultatet      
Sikring 14 (47 533)               (26 699)
Omregningsdifferanser valuta   38 648                (7 415)
Skatt 19 10 457                5 874
       
Periodens utvidede resultat   (20 182)                  9 263
       
Totalresultat for perioden   3 506 277          2 435 875
       
Minoritetenes andel av totalresultatet   94 501               38 756
Majoritetenes andel av totalresultatet   3 411 776          2 397 119