Årsregnskap Konsern

Balanse 2019

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note 2019                  2018
       
EIENDELER      
       
Anleggsmidler      
Goodwill og andre immaterielle eiendeler 9 5 338 101          4 873 070
Utsatt skattefordel 19 220 707             376 482
Varige driftsmidler 7 17 953 578        16 249 146
Investeringseiendom 7 688 588             622 670
Rett til bruk eiendel 8 17 443 275 -
Investeringer i tilknyttede selskaper 12 3 592 885          3 435 617
Andre langsiktige fordringer 24 517 546          1 105 455
Andre finansielle eiendeler 8,18 1 201 698               96 525
       
Sum anleggsmidler   46 956 377        26 758 964
       
Omløpsmidler      
Varebeholdning   6 292 072          5 895 922
Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer 24 4 901 615          4 717 653
Andre finansielle eiendeler 8,18 179 586               20 701
Bankinnskudd og kontanter 18 1 630 894          1 778 162
       
Sum omløpsmidler   13 004 167        12 412 437
       
SUM EIENDELER   59 960 544        39 171 402
       
(Alle beløp i 1000 kroner) Note 2019                  2018
       
EGENKAPITAL OG GJELD      
       
Egenkapital      
Innskutt egenkapital 20 1 824 862          1 825 209
Opptjent egenkapital   19 509 934        17 757 787
Minoritetsinteresser   274 946             259 586
       
Sum egenkapital   21 609 741        19 842 581
       
Langsiktig gjeld      
Utsatt skatt 19 713 643             921 450
Pensjonsforpliktelser 13 600 812             560 462
Langsiktig gjeld 15 5 129 483          4 333 225
Langsiktig gjeld IFRS 16 8 16 668 508 -
Andre finansielle forpliktelser 18 8 428               43 604
Sum langsiktig gjeld   23 120 873          5 858 740
       
Kortsiktig gjeld      
Leverandørgjeld    4 918 646          5 438 069
Annen kortsiktig gjeld 16 9 626 496          7 384 513
Betalbar skatt 19 682 438             647 497
Andre finansielle forpliktelser 18 2 350  6    
Sum kortsiktig gjeld   15 229 930        13 470 080
       
Sum gjeld   38 350 803        19 328 820
       
SUM EGENKAPITAL OG GJELD   59 960 544        39 171 402