Årsregnskap Konsern

Kontantstrømoppstilling 2019


(Alle beløp er i 1000 kroner) Note 2019                  2018
       
KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER:      
       
Resultat før skattekostnad   3 040 178          3 056 908
Periodens betalte skatt 19 - 647 497            (707 471)
Avskrivninger 7, 8, 9 3 644 775          2 023 736
Nedskrivninger 7, 9 110 270             127 678
Verdijusteringer finansielle instrumenter   146                    599
Pensjonskostnad uten kontanteffekt 13 11 486               12 534
Tap/gevinst ved salg av driftsmidler og finansielle eiendeler   (4 012)              (44 541)
Inntekt på investering i tilknyttede selskaper 12 (472 155)             (300 218)
Mottatt utbytte fra tilknyttede selskaper 12 291 234             255 811
Endring i varer   (396 150)             353 009
Endring i kundefordringer 24 (185  212)             346 920
Endring i leverandørgjeld   (519 423)            (656 665)
Endring i andre tidsavgrensningsposter   803 509            (219 700)
Netto kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter   5 677 148          4 248 601
       
       
KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER:      
       
Innbetaling ved salg av varige driftsmidler og investeringseiendom   316 796             235 719
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler og investeringseiendom 7 (4 145 316)         (3 053 350)
Utbetaling ved kjøp av immaterielle eiendeler 9 (381 823)            (100 711)
Innbetaling ved salg av finansielle anleggsmidler   3 844             134 954
Utbetaling ved kjøp av finansielle anleggsmidler   (141 555)            (525 983)
Endring i lån til tilknyttede selskaper 24 496 514            (370 153)
Endring i andre langsiktige fordringer 24 91 395               41 162
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter   (3 760 145)         (3 638 363)
       
       
KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER:      
       
Innbetaling ved opptak av langsiktig gjeld 15 7 588 583          4 341 783
Utbetaling ved nedbetaling av langsiktig gjeld 15 - 7 297 840         (4 280 363)
Innbetaling av fremleieinntekt 8 164 389  
Utbetaling av leieforpliktelser 8 (2 399 480)  
Endring i kortsiktig gjeld 16 551 689             681 341
Utbetaling ved kjøp av egne aksjer 20 (18 837)              (11 454)
Utbetaling av utbytte  20 (652 776)            (652 998)
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter   (2 064 272)               78 309
       
Netto endring i bankinnskudd og kontanter   (147 268)             688 546
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 01.01.   1 778 162          1 089 616
Beholdning av bankinnskudd og kontanter pr. 31.12.   1 630 894          1 778 162