Noter til årsregnskapet

Note 11 – Kjøp av virksomhet

NOTE 11  KJØP AV VIRKSOMHET

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

2019

2018

 

Dagligvaregruppen Tromsø AS

Andre oppkjøp

Sum oppkjøp

Sum oppkjøp

Kjøpstidspunkt

01.01.2019

     

Andel kjøpt

60,8 %

     

Eierandel etter kjøp

100 %

     
         

Anskaffelseskost

       

Vederlag (100 %)

575 382

132 553

707 935

121 928

Sum anskaffelseskost

575 382

132 553

707 935

121 928

         

Balanseført verdi på kjøpstidspunktet

Immaterielle eiendeler

-

-

-

79

Varige driftsmidler

51 993

16 254

68 247

8 911

Andre anleggsmidler

9 572

1 162

10 734

246

Varelager

32 865

12 923

45 788

17 178

Andre omløpsmidler

173 376

25 785

199 161

38 282

Egenkapital

146 014

23 836

169 850

36 354

Langsiktig gjeld

2 363

7 587

9 950

4 364

Kortsiktig gjeld

119 429

24 700

144 129

24 546

         

Mer-/mindreverdier ved oppkjøp

       

Andre immaterielle eiendeler

-

31 898

31 898

-

Utsatt skatt

-

(7 017)

(7 017)

-

Goodwill

429 368

83 836

513 204

85 574

Sum mer-/mindreverdier

429 368

108 717

538 085

85 574

         
 

2019

     
 

Dagligvare­gruppen Tromsø AS

     

Driftsinntekter etter overtakelse

1 186 827

     

Driftsresultat etter overtakelse

40 948

     

2019:

NG Spar Nord AS ervervet 60,8 % av aksjene i Dagligvaregruppen Tromsø AS fra Kræmer Invest AS (39,2 %), Siben Invest AS (19,6 %) og Insi AS (2 %) med regnskapsmessig virkning fra 01.01.2019. Ervervet av aksjene i Dagligvaregruppen Tromsø AS var et trinnvis oppkjøp i henhold til IFRS 3. Det innebærer at tidligere eierandel på 39,2 % verdsettes til virkelig verdi, og det oppstår derfor en gevinst knyttet til den tidligere eierandelen under «Inntekt på investering i tilknyttede selskaper». Se note 12 Investering i tilknyttede selskaper.

Dagligvaregruppen Tromsø AS består, i tillegg til morselskapet, av åtte butikkselskaper som driver med salg av dagligvarer i Nord-Norge. Oppkjøpet innebærer at NorgesGruppen vil utvikle et enda tettere samarbeid med lokale leverandører og nordnorsk næringsliv.

Andre oppkjøp i 2019 er i hovedsak knyttet til detaljvirksomheten. Oppkjøpene er hver for seg ansett som så uvesentlige at de er presentert samlet. I noten spesifiseres kjøp av virksomhet i henhold til IFRS 3.

Allokering av merverdier til goodwill er begrunnet med forventning om fremtidig inntjening i oppkjøpt virksomhet.

2018:

I 2018 er det gjennomført en rekke mindre oppkjøp, i hovedsak knyttet til detaljvirksomheten. Oppkjøpene er hver for seg ansett som så uvesentlige at de er presentert samlet. I noten spesifiseres kjøp av virksomhet i henhold til IFRS 3.

Allokering av merverdier til goodwill er begrunnet med forventning om fremtidig inntjening i oppkjøpt virksomhet.