Noter til årsregnskapet

Note 12 – Investeringer i tilknyttede selskaper

NOTE 12  INVESTERINGER I TILKNYTTEDE SELSKAPER

(Alle beløp i 1000 kroner)

NorgesGruppen har investeringer i en rekke tilknyttede selskap. Basert på en vurdering av virksomhetens størrelse og strategisk viktighet for NorgesGruppen, er BAMA Gruppen AS og Mahia 17 ApS (tidligere Dagrofa ApS) spesifisert nærmere nedenfor. Alle de tilknyttede selskapene har sin virksomhet i Norge, med unntak av Mahia 17 ApS, Pisiffik A/S og NAX AB som har sin virksomhet i henholdsvis Danmark, Grønland og Sverige. Ingen av NorgesGruppens tilknyttede selskaper er børsnoterte eller omsettes i et annet likvid marked.

2019

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

Andre

Sum

Balanseført verdi 1.1

931 063

-

2 504 555

3 435 617

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper

228 577

(66 802)

310 380

472 155

Tilgang/avgang tilknyttede selskaper

-

66 815

(125 398)

(58 583)

Mottatt utbytte

(96 554)

-

(194 680)

(291 234)

Omregningsdifferanser

1 244

-

41 336

42 580

Andre endringer i det tilknyttede selskapets egenkapital

-

(13)

(7 636)

(7 649)

Balanseført verdi 31.12

1 064 329

-

2 528 557

3 592 885

         

Investeringer i tilknyttede selskaper pr. 31.12.2019 inkluderer goodwill og andre merverdier med TNOK 68 644 (TNOK 69 729 pr. 31.12.2018).

Ikke innregnet tap på tilknyttede selskap pr. 31.12.2019 er TNOK 206 171 (TNOK 204 603 pr. 31.12.2018).

Som følge av konkursen i Cosmetic Group AS er balanseført verdi av investeringen nedskrevet i sin helhet. Tapet inngår i «Inntekt på investering i tilknyttede selskaper». I tillegg er utlån til Cosmetic Group nedskrevet og inngår som en del av «Andre finanskostnader», se note 17 Finansinntekter og finanskostnader.

 

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

   

Sted

Oslo

Ringsted, DK

   

Eierandel

45,5 %

49,9 %

   

Anleggsmidler

2 900 000

2 000 754

   

Omløpsmidler

3 400 000

3 079 673

   

Langsiktig gjeld

1 300 000

1 297 347

   

Kortsiktig gjeld

3 100 000

3 724 870

   

Driftsinntekter

19 100 000

23 021 156

   

Resultat etter skatt

411 000

(154 118)

   

Andre inntekter og kostnader

100 000

2 421

   

Totalresultat

511 000

(151 697)

   

Enkeltstående større investeringer i andre tilknyttede selskaper omfatter Scala Eiendom AS, H I Giørtz Sønner AS, H I Giørtz Holding AS, NAX AB og Pisiffik A/S.

2018

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

Andre

Sum

Balanseført verdi 1.1

911 725

-

2 130 580

3 042 305

Andel av resultat

162 617

(32 968)

170 569

300 218

Tilgang/avgang tilknyttede selskaper

-

32 968

352 726

385 694

Mottatt utbytte

(109 307)

-

(146 504)

(255 811)

Omregningsdifferanser

-

-

(3 678)

(3 678)

Andre endringer i det tilknyttede selskapets egenkapital

(33 972)

-

861

(33 111)

Balanseført verdi 31.12

931 064

-

2 504 555

3 435 617

         
         
 

BAMA
Gruppen AS

Mahia 17 ApS

   

Sted

Oslo

Ringsted, DK

   

Eierandel

45,5 %

48,9 %

   

Anleggsmidler

2 600 000

2 069 077

   

Omløpsmidler

2 500 000

3 389 818

   

Langsiktig gjeld

800 000

1 406 041

   

Kortsiktig gjeld

2 600 000

3 978 086

   

Driftsinntekter

17 600 000

23 089 110

   

Resultat etter skatt

337 000

(310 748)

   

Andre inntekter og kostnader

-

(238 273)

   

Totalresultat

337 000

(549 021)

   

I konsernregnskapet til NorgesGruppen er tallene for BAMA Gruppen og Mahia 17 ApS omarbeidet etter IFRS. I tabellen for avstemming av endringene fra inngående balanse til utgående balanse er tallene for de to selskapene i henhold til IFRS. I tabellen som viser eiendeler, forpliktelser og resultatposter for BAMA Gruppen og Mahia 17 ApS er tallene på 100 % basis og er i henhold til lokale regnskapsprinsipper, henholdvis norske regnskapsprinsipper og danske regnskapsprinsipper. Forskjellen mellom IFRS og de lokale regnskapsprinsippene knytter seg i hovedsak til avskrivning av goodwill og leieavtaler i henhold til IFRS 16 for begge selskapene, i tillegg til ikke innregnet estimatavvik i pensjonsforpliktelsen i BAMA. Goodwillavskrivninger i 2019 utgjør 121,8 MNOK for BAMA Gruppen og 10,7 MNOK for Mahia 17 ApS. Ikke innregnet estimatavvik (tap) i BAMA Gruppen er pr. 31.12.19 på 191 MNOK. Oppstillingene er basert på foreløpige regnskaper fra de to selskapene, da endelige regnskaper ikke er ferdigstilt ved avleggelse av NorgesGruppens konsernregnskap. Regnskapstall for Mahia 17 ApS er omregnet til norske kroner.

BAMA Gruppen AS er det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt, grønnsaker, bær og poteter og er NorgesGruppens leverandør av frukt og grønt. I tillegg har selskapet en voksende posisjon innen omsetning av blomster. Selskapet er en av landets eldste private handelsbedrifter. Hovedkontoret ligger i Oslo. BAMA Gruppen AS er eiet av AS Banan (33,66 %), Rema Industrier AS (19,80 %) og Macase AS (0,99 %) i tillegg til NorgesGruppen (45,54 %). Selskapet har levert stabilt gode resultater de siste årene.

Mahia 17 ApS eier 100 % av Dagrofa ApS, som er et dansk konsern innen dagligvare og storhusholdning. Dagligvarevirksomheten består av Dagrofa Logistikk AS og butikkdrift gjennom profilene MENY, Min Købmand, SPAR og Let-Køb i en kombinasjon av egeneide og kjøpmannseide butikker. Storhusholdningsvirksomheten utøves gjennom Dagrofa Foodservice AS. Mahia ApS eies med 48,9 % av NorgesGruppen, 41,5 % av KFI Erhvervsdrivende Fond og 9,3 % av kjøpmenn.