Noter til årsregnskapet

Note 13 – Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelser

NOTE 13  PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER

Selskapene i konsernet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i denne loven.

Konsernets selskaper har i all hovedsak en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte. Selskapene betaler faste bidrag til et forsikringsselskap. Selskapene har ingen ytterligere betalingsforpliktelser etter at innskuddene er betalt. Innskuddet utgjør fra 3 til 8 % av den ansattes lønn. 21 171 ansatte (21 516 pr. 2018) omfattes av ordningene. Kostnadsført tilskudd inngår i lønnskostnaden og utgjør TNOK 263 119 i 2019 (TNOK 252 481 i 2018).

Morselskapet og noen datterselskaper har ytelsesbaserte driftspensjonsordninger for enkelte ansatte og pensjonister. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Pensjonsforpliktelsene er som hovedregel ikke sikret gjennom innbetaling av premie til livselskap. Antall medlemmer i ordningene pr. 2019 er 4 aktive og 143 pensjonister (3 og 142 i 2018).

Konsernet har en usikret ordning over drift som inkluderer alle ansatte med lønn over 12 G. Ordningen gir årlig opptjening på 15 % av overskytende lønn over 12 G. I tillegg kommer enkelte individuelt avtalte satser. Regnskapsmessig virkning av dette fremkommer nedenfor. Antall medlemmer i ordningene pr. 2019 er 136 aktive og 5 pensjonister (128 og 3 i 2018). Balanseførte forpliktelser og årets kostnad er inkludert i oppstillingen nedenfor.

Avtalefestet pensjon (AFP)

Flere av selskapene i konsernet har en avtalefestet pensjonsordning for sine ansatte. Det foreligger ikke tilstrekkelig informasjon for å muliggjøre innregning av forpliktelse knyttet til ny AFP-ordning. Balanseførte forpliktelser og årets kostnad for AFP-pensjon er inkludert i oppstillingen nedenfor.

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

2019

2018

Nåverdi av årets pensjonsopptjening (inkl. arbeidsgiveravgift)

119 844

104 205

Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen

8 617

7 530

Avkastning på pensjonsmidler

(448)

-

Netto pensjonskostnad ytelsesbaserte ordninger

128 013

111 735

     

Pensjonskostnad innskuddsbasert pensjonsordning

263 119

252 481

Netto pensjonskostnad totalt (inngår i lønnskostnaden)

391 132

364 216

Endring i pensjonsforpliktelse

2019

2018

Pensjonsforpliktelse 1.1

560 462

521 221

Årets pensjonsopptjening

119 844

104 205

Kjøp/salg av virksomhet

53

-

Rentekostnader på pensjonsforpliktelsen

8 617

7 530

Estimatavvik:

   

Estimatavvik knyttet til endring i finansielle forutsetninger

13 218

32 251

Estimatavvik knyttet til erfaringsavvik

15 646

(5 543)

Sum estimatavvik

28 864

26 707

Utbetalte pensjoner sikrede og usikrede ordninger

(113 971)

(18 808)

Annet

1 155

(80 393)

Pensjonsforpliktelse 31.12

605 022

560 462

Pensjonsmidler

4 210

-

Netto pensjonsforpliktelse 31.12

600 812

560 462

     

Estimatavvik ført over totalresultatet

(28 864)

(26 707)

Forutsetninger for beregning av pensjonsforpliktelser

2019

2018

Diskonteringsrente

2,30%

2,60%

Årlig lønnsvekst

2,25%

2,75%

Årlig G-regulering

2,00%

2,50%

Årlig reg. av pensjoner under utbetaling

0,50%

0,00%

Frivillig avgang/turnover

2,29%

2,29%

Benyttet uføretariff

KU

KU

Benyttet demografisk tariff

K2013BE

K2013BE

Se note 3 for informasjon om estimatusikkerhet knyttet til pensjonsforutsetningene.