Noter til årsregnskapet

Note 14 – Finansiell risikostyring

NOTE 14  FINANSIELL RISIKOSTYRING

(Alle beløp i 1000 kroner)

NorgesGruppens risiko knyttet til finansielle instrumenter er relativt begrenset. Selskapet benytter seg ikke av finansielle instrumenter, herunder finansielle derivater, for spekulasjonsformål. De viktigste finansielle risikoene selskapet er utsatt for er knyttet til renterisiko, likviditetsrisiko og valutarisiko. Selskapets ledelse har en løpende vurdering og oppfølging av disse risikoene og fastsetter retningslinjer for hvordan disse skal håndteres. Finansiell policy følges opp av den sentrale finansavdelingen i samarbeid med de enkelte driftsenhetene.

Kapitalstyring

NorgesGruppen har kontinuerlig fokus på at egenkapitalen skal tilpasses virksomhetens målsetting og risikoprofil. Finansiell policy omhandler krav til finansieringstrategi og egenkapitalandel for konsernet, morselskapet og datterselskapene. Konsernets egenkapitalandel pr. 31.12.2019 utgjør 36,0 % (50,7 % pr. 31.12.2018). Nedgangen skyldes i stor grad implementeringen av IFRS 16. Styret vurderer at egenkapitalen er tilstrekkelig. Konsernets finansiering består i hovedsak av obligasjonslån, trekkfasiliteter i ulike banker og sertifikatlån tatt opp av morselskapet. I henhold til avtaler med eksterne långivere har NorgesGruppen avgitt erklæring om negativ pant med definerte unntak. I henhold til noen av avtalene med eksterne långivere er NorgesGruppen pålagt ulike kapitalkrav knyttet til egenkapital-, gjelds- og rentedekningsgrad. De strengeste kravene er egenkapitalgrad på minimum 24 %, netto rentebærende gjeld / EBITDA på maksimum 3,5 og rentedekningsgrad på minimum 3. Kravene følges opp løpende av konsernets finansavdeling basert på regnskapsmessige tall og rapporteres kvartalsvis. Kapitalkravene er overholdt i perioden.

Likviditetsrisiko

For å sikre en sterk finansiell handlefrihet er det nødvendig å holde en solid likviditetsreserve. NorgesGruppen har som målsetting til enhver tid å opprettholde en sterk finansiell handlefrihet, gjennom en høy reell og bokført egenkapitalandel samt solid likviditetsreserve. Konsernets virksomhet gir løpende innbetalinger hver dag kombinert med en høy omsetning, slik at behovet for å tilfredsstille kravet til finansiell handlefrihet begrenser behovet for en prosentmessig høy likviditetsreserve. Konsernet har et minimumsmål på likviditetsreserve i forhold til driftsinntekter. Likviditetsreserven består av bankinnskudd og ubenyttede kommiterte bankfasiliteter, fratrukket sertifikatlån, kortsiktige rentebærende trekk og trekk på kassekreditter.

Plassering av overskuddslikviditet skal, utover plassering hos konsernets relasjonsbanker, kun gjøres hos institusjoner og bedrifter hvor styret i NorgesGruppen har godkjent beløps- og tidsrammen.

Den sentrale finansavdelingen følger daglig opp konsernets likviditet og tilpasser bruken av de forskjellige finansieringskildene til svingninger i konsernets likviditetsbehov på kort og lang sikt i samarbeid med de forskjellige forretningsområdene.

Oppstillingene nedenfor viser konsernets kontraktsfestede forpliktelser ved første mulige forfallstidspunkt. Beløpene er udiskonterte. Renter er beregnet i henhold til forward-kurven på balansedagen. Konsernet kan trekke opp ubenyttede trekkrammer ved behov. I tabellen er disse fordelt på forfallstidspunkt. Kortsiktige ukommiterte trekkrammer og valutaterminer kommer i tillegg.

Alle beløp i 1000 kroner
Finansiering 31.12.2019

Forfall

< 3 mnd

3–12 mnd

1–2 år

2–5 år

> 5 år

Sum

Langsiktig gjeld (se note 15)

-

-

1 504 483

2 971 857

653 143

5 129 483

Sertifikatlån (se note 16)

1 060 000

-

-

-

-

1 060 000

1. års avdrag av langsiktig gjeld (se note 16)

250

772 023

-

-

-

772 273

Trekk på kassekreditt* (se note 16)

104 065

-

-

-

-

104 065

Annen kortsiktig gjeld (se note 16)

2 360 789

889 256

-

-

-

3 250 045

Beregnede renter

47 689

124 615

129 881

224 169

4 649

531 003

Leverandørgjeld

4 918 646

-

-

-

-

4 918 646

Nettooppgjorte derivater

605

2 118

9 542

14 139

-

26 404

Sum

8 492 044

1 788 012

1 643 906

3 210 165

657 792

15 791 919

             

*Trekk på kassekreditt er klassifisert som kortsiktig da den brukes som kortsiktig finansiering.

Ubenyttede langsiktige trekkrammer

-

900 000

800 000

2 362 809

-

4 062 809

Finansiering 31.12.2018

Forfall

< 3 mnd

3–12 mnd

1–2 år

2–5 år

> 5 år

Sum

Langsiktig gjeld (se note 15)

-

-

1 237 169

2 650 709

445 347

4 333 225

Sertifikatlån (se note 16)

700 000

-

-

-

-

700 000

1. års avdrag av langsiktig gjeld (se note 16)

250

1 281 114

-

-

-

1 281 364

Annen kortsiktig gjeld (se note 16)

2 487 376

871 456

-

-

-

3 358 832

Beregnede renter

38 979

113 296

116 919

168 622

17 591

455 407

Leverandørgjeld

5 438 069

-

-

-

-

5 438 069

Nettooppgjorte derivater

-

-

6 008

45 456

6 141

57 605

Sum

8 664 674

2 265 866

1 360 096

2 864 787

469 079

15 624 502

             

Ubenyttede langsiktige trekkrammer

500 000

800 000

436 865

1 791 816

-

3 528 681


Derivater er vist for nettooppgjorte derivater. Nettooppgjorte derivater inneholder forpliktelser knyttet til renteinstrumenter og de presenteres som netto kontantstrømmer. Derivater med positiv verdi på rapporteringsdato (finansielle eiendeler) er ikke tatt med i analysen over.

Markedsrisiko

Valuta

NorgesGruppen er i hovedsak eksponert for valuta på varestrøm, investeringer og tjenester. Konsernet har følgende bokført verdi på eiendeler (bankinnskudd og kundefordringer) og forpliktelser (leverandørgjeld og annen gjeld) i utenlandsk valuta, oppgitt i norske kroner:

 

31.12.2019

31.12.2018

 

Eiendeler

Forpliktelser

Eiendeler

Forpliktelser

Euro

4 597

387 881

21

322 174

Dollar

2 164

7 039

2 245

29 238

SEK

1

8 171

-

8 237

DKK

238 476

432 770

304 424

503 823

Annet

462

3 576

52

3 036

Konsernet benytter valutainstrumenter for å begrense effekten som følge av svingninger i valutakurser. Pr 31.12.2019 er det benyttet terminer. Instrumentene er balanseført til virkelig verdi. Verdien på instrumentene påvirkes av endringer i valutakursene. Basert på historiske standardavvik for gjennomsnittlige valutakurser, hentet fra daglige midtkurser fra Norges Bank de siste 7 årene, vil en økning eller reduksjon på 10 % i valutakursen være et hensiktsmessig mål for et rimelig mulighetsområde for sensitivitetsanalyse av konsernets valutainstrumenter og pengeposter i utenlandsk valuta. Følgende oppstilling viser hvordan en økning eller en reduksjon i valutakursen for relevante valutaer i markedet ville øke eller redusere konsernets valutainstrumenter og pengeposter i utenlandsk valuta 31.12 og tilsvarende endre konsernets egenkapital og resultat eller totalresultat:

 

2019

2018

 

10 % økning

10 % reduksjon

10 % økning

10 % reduksjon

Euro

(2 838)

2 838

21 150

(21 294)

Dollar

(380)

380

(2 050)

2 050

SEK

(637)

637

(634)

634

DKK

(15 675)

15 675

(15 341)

15 341

Deler av forpliktelsene i DKK sikrer deler av egenkapitalen i DKK slik at netto eksponering i DKK er lavere enn hva tabellen tilsier.

Rente

Konsernet er utsatt for svingninger i rentemarkedene. Rentebetingelser på langsiktig gjeld er i stor grad flytende rente basert på NIBOR med tillegg av margin. NorgesGruppen har en relativt lav rentebindingsportefølje. Dette sees i forhold til den operative virksomheten som ikke anses å være spesielt renteutsatt. Lønnsomheten i virksomheten påvirkes i begrenset grad ved en endring i rentenivået.

NorgesGruppen skal ha en moderat risikoprofil tilpasset den operasjonelle risiko. Dette gir en viss fleksibilitet til å utnytte markedsmuligheter. Hovedfokus skal være å identifisere i hvilken grad renteendringer vil påvirke selskapets inntjening og finansielle stilling, samt eventuelt redusere påvirkningen. NorgesGruppen har som målsetning å ligge på den generelle utviklingen i pengemarkedsrentene. Samtidig foretas det disponeringer for å dempe effektene av kortsiktige svingninger i rentemarkedene. Gjeldsporteføljens rentebindingsprofil dannes gjennom valg av rentestruktur på selskapets lån og gjennom å benytte rentederivater som rentebytteavtaler og FRAer, samt ved opptak av fastrentelån. Det blir løpende målt durasjon på renteinstrumentene sammen med de langsiktige lånene. Renteinstrumenter i konsernet inngås av morselskapet.

Retningslinjer for bruk av finansielle renteinstrumenter er vedtatt av styret og følges opp av en sentral finansavdeling i samarbeid med de enkelte driftsenhetene.

Oppstillingen nedenfor viser konsernets netto rentebærende gjeld og lånerente som følge av finansiering samt balanseførte leieforpliktelser på balansedagen:

Netto rentebærende gjeld

31.12.2019

31.12.2018

Rentebærende gjeld (se note 15 og 16)

7 052 274

6 605 263

Rentebærende fordringer (se note 24)

(962 822)

(1 079 295)

Rentebærende gjeld IFRS 16 (se note 8)

19 122 413

-

Rentebærende fordringer IFRS 16 (se note 8)

(1 269 187)

-

Bankinnskudd og kontanter

(1 630 894)

(1 778 162)

Netto kursverdi rentesikringsinstrumenter, rentebærende (se note 18)

8 428

43 604

Netto rentebærende gjeld

22 320 212

3 791 410

Gjennomsnittlig lånerente finansiering 31.12 - konsern

2,96 %

3,07 %

Obligasjons- og sertifikatlån:

Alle obligasjons- og sertifikatlån i konsernet er tatt opp av morselskapet og er inkludert i rentebærende gjeld i oppstillingen ovenfor.

 

ISIN

Rente

Løpetid

Beløp

         

Børsnoterte obligasjonslån pr. 31.12.2019

NO 001 0695109

3,80 %

2013/2020

650 000

NO 001 0709512

Flytende

2014/2021

700 000

NO 001 0758477

Flytende

2016/2022

500 000

NO 001 0787823

Flytende

2017/2023

300 000

NO 001 0720683

3,25 %

2014/2024

300 000

NO 001 0843121*

Flytende

2019/2024

400 000

NO 001 0869670*

Flytende

2019/2025

500 000

Sum utstedte obligasjoner

     

3 350 000

*Grønne obligasjoner

       

Obligasjoner eid av NorgesGruppen

   

(10 000)

         

Sum balanseført

     

3 340 000

         

Av de bokførte obligasjonene er NOK 900 000 000 grønne og øremerket prosjekter innenfor miljøvennlig transport, miljøbygg og fornybar energi. Eksempler på prosjekter som er finansiert gjennom de grønne lånene er vindmøller som er etablert av ASKO Fornybar, samt hydrogenanlegg med tilhørende hydrogenlastebiler i ASKO Norge. Den grønne finansieringen skal være øremerket på egen konto og det vil rapporteres årlig i en separat rapport at NorgesGruppen er i henhold til det grønne rammeverket.

Børsnoterte sertifikatlån pr. 31.12.2019

NO 001 0868490

2,10%

11.11.2019-10.02.2020

300 000

NO 001 0870934

2,12%

05.12.2019-09.03.2020

300 000

NO 001 0871254

2,16%

10.12.2019-31.01.2020

300 000

NO 001 0840234

2,12%

19.12.2019-09.03.2020

160 000

Sum

     

1 060 000

Flytende rente på deler av låneporteføljen er kontantstrømsikret ved hjelp av renteswapper. Den løpende effekten av sikringsforholdene er ført mot finanskostnad i den enkelte periode.

Oppstillingen nedenfor viser nominelle beløp for renteinstrumentene fordelt på forfallstidspunkt. Instrumentene løper og renteeffekten av forholdet kan påvirke konsernets finanskostnader frem til forfall.

Forfallsår for renteinstrumentene

< 3 mnd

3–12 mnd

1–2 år

2–5 år

> 5 år

Sum

Nominelt beløp 31.12.2019

100 000

200 000

300 000

400 000

700 000

1 700 000

Nominelt beløp 31.12.2018

-

300 000

300 000

700 000

400 000

1 700 000

 

2019

2018

Netto kursverdi rentesikringsinstrumenter

(8 428)

(43 604)

Beløp etter skatt innregnet i egenkapitalen i perioden

27 437

34 649

Effekten av sikringsforhold har økt (redusert) finanskostnaden i perioden

25 233

38 008

Kursverdi renteinstrumenter viser den verdien ved under-/ overkurs som ville oppstå om fastrenteposisjonene ble realisert ved årsskiftet.

Sensitivitet ved endring av rente

Basert på en analyse av endring av 3 måneders NIBOR, vil en økning eller reduksjon i 3 måneders NIBOR på 1 % og 3 % være et hensiktsmessig mål for et rimelig mulighetsområde for sensitivitetsanalyse av verdien av konsernets renteinstrumenter og av rentekostnader knyttet til langsiktige lån. Følgende oppstillinger viser hvordan en økning eller reduksjon i renten i markedet ville øke eller redusere verdien av konsernets renteinstrumenter og rentekostnaden knyttet til rentebærende lån pr. 31.12 etter skatt:

Renteinstrumenter pr. 31.12

2019

2018

Endring i egenkapital ved 1 % endring av renten

50 036

113 806

Endring i egenkapital ved 3 % endring av renten

132 478

341 418

Endring i verdi på renteinstrumenter føres over totalresultatet.

Rentebærende gjeld pr. 31.12

2019

2018

Endring i rentekostnad ved 1 % endring av renten

34 029

34 921

Endring i rentekostnad ved 3 % endring av renten

102 086

104 762

Effekten av sikring for sikret langsiktig gjeld er medtatt i tabellen ovenfor.

Leieforpliktelser er ikke inkludert i tabellen ovenfor. Sensitivitet ved endring av diskonteringsrenten er beskrevet i note 3.

Kraft

Konsernet benytter ikke kraftinstrumenter for å redusere svingningene i kostnadene som følge av endringer i kraftpriser. En økning eller reduksjon i kraftprisen i markedet vil påvirke konsernets kraftkostnader.

Kredittrisiko

Konsernets potensielle kredittrisiko på balansedagen er knyttet til utlån, kundefordringer og derivatkontrakter. Maksimal kredittrisikoeksponering tilsvarer bokført verdi.

Utlån

Konsernet har utlån til tilknyttede selskap og engroskunder. Lånene administreres av konsernets sentrale finansavdeling i samarbeid med driftsenhetene. Det gjøres en vurdering av låntakeres finansielle stilling, historikk og andre relevante faktorer. For tilknyttede selskaper gjøres vurdering, beslutning og oppfølging i samsvar med den øvrige investeringen i de enkelte tilknyttede selskap. For utlån til engroskunder gjøres kredittvurdering og løpende vurdering av de enkelte engrosselskap. Det blir gjort avsetning på transaksjonstidspunktet for eventuelle forventede tap for de neste 12 månedene på utlån til tilknyttede selskap og kunder, i de enkelte forretningsområdene. Etter førstegangsinnregning vurderes utlånene kvartalsvis. Dersom det foreligger indikatorer på økt risiko for at mislighold skal inntreffe innregnes forventet tap over levetiden. Tapsavsetningen reduseres ved etterfølgende vurderinger, dersom risikoen for mislighold reduseres. Indikatorer kan være endring i motpartens kredittverdighet, betalingsstatus, forretningsmessige, finansielle eller økonomiske betingelser.

Kundefordringer

Salg til detaljkunder foregår i hovedsak mot kontant betaling. Kundefordringer er i hovedsak knyttet til konsernets engrosvirksomhet. Det gjennomføres en vurdering av nye kunder med hensyn på kredittverdigheten. Det benyttes ofte kontantsalg eller bankgaranti ved første ordre. Forfalte poster purres og følges tett opp. NorgesGruppen har historisk meget lave realiserte tap på kundefordringer. Det innregnes forventet kredittap på tidspunktet for når kredittsalgstransaksjonen gjennomføres. Forventet kredittap er estimerte forventede tap over kundefordringenes levetid. Estimerte forventede tap beregnes ut fra statistikk på tap for ulike tidsintervaller i aldersfordelt kundereskontro. Overgangen til IFRS 9 har ikke medført vesentlige endringer i tapsavsetningen.

Konsernet har følgende aldersfordeling på forfalte kundefordringer pr. 31.12:

 

Kundefordringer

til pålydende

herav ikke forfalt

0–30 dager

30–90 dager

over 90 dager

31.12.2019

2 262 689

1 815 316

372 660

27 988

46 724

31.12.2018

2 087 807

1 595 844

416 638

29 110

46 215

Kundefordringer fordeler seg på pålydende og med nedskrivninger for tap på fordringer som følger:

 

2019

2018

Kundefordringer til pålydende

2 262 689

2 087 807

Nedskrivninger for tap på fordringer

(25 956)

(36 286)

Balanseført verdi kundefordringer

2 236 733

2 051 521

 

2019

2018

Nedskrivninger for tap på kundefordringer 1.1

(36 286)

(33 101)

Avsetning for nedskrivning av fordringer i året

(4 311)

(10 062)

Realiserte tap, tidligere avsatt

697

4 351

Tilbakeførte tidligere nedskrivninger i løpet av året

13 944

2 526

Nedskrivninger for tap på kundefordringer 31.12

(25 956)

(36 286)

Netto nedskrivninger for tap på kundefordringer er inkludert i andre driftskostnader.

Derivatkontrakter

NorgesGruppen bruker finansinstitusjoner som regnes å ha høy kredittverdighet som motparter ved derivatkontrakter og finansieringsplasseringer. Motpartens kredittverdighet vurderes løpende. Rammer for finansplasseringene er vedtatt av styret. Kredittrisiko knyttet til disse kontraktene vurderes som lav.