Noter til årsregnskapet

Note 15 – Langsiktige lån, pantstillelser og garantiansvar

NOTE 15 • LANGSIKTIGE LÅN, PANTSTILLELSER OG GARANTIANSVAR

(Alle beløp i 1000 kroner)

     

Langsiktig gjeld

2019

2018

Obligasjonslån

2 700 000

2 440 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

2 415 390

1 882 277

Annen langsiktig gjeld

14 093

10 948

Sum

5 129 483

4 333 225

Langsiktig gjeld IFRS 16 (se note 8)

16 668 508

-

Sum inkl langsiktig gjeld IFRS 16

21 797 991

4 333 225

     

Herav rentebærende

21 783 898

4 322 277

Herav rentebærende eks IFRS 16

5 115 390

4 322 277

     

1. års avdrag på langsiktige gjeld klassifisert som kortsiktig gjeld

2019

2018

Obligasjonslån

640 000

500 000

Gjeld til kredittinstitusjoner

132 273

781 364

Sum

772 273

1 281 364

     

Pantesikret gjeld og forpliktelser

   

Annen langsiktig gjeld

1 012

2 356

Øvrige forpliktelser (inkl.finansiell leasing)

30 000

30 000

Sum

31 012

32 356

     

Balanseført verdi av pantsatte eiendeler

   

Tomter og bygninger

112 811

107 577

Driftsløsøre og inventar

6 486

7 016

Sum balanseførte verdier

119 297

114 593

     

Garantiansvar

   

Lån/gjeldsbrev/kassekreditter

213 320

201 816

Annet

38 969

32 498

Sum

252 289

234 314

Langsiktige finansiering og kreditter i konsernkontosystemene er avgitt mot erklæring om negativ pant med definerte unntak. Det er stillet bankgaranti for skyldig skattetrekk i konsernet.