Noter til årsregnskapet

Note 16 – Annen kortsiktig gjeld

NOTE 16  ANNEN KORTSIKTIG GJELD

(Alle beløp er i 1000 kroner)

   
 

2019

2018

Sertifikatlån (se note 14)

1 060 000

700 000

1. års avdrag av langsiktig gjeld (se note 15)

772 273

1 281 364

Trekk på kassekreditt

104 065

-

Skyldige offentlige avgifter

889 697

892 914

Periodiserte kostnader

1 135 475

1 151 403

Annen kortsiktig gjeld

3 211 081

3 358 832

Kortsiktig gjeld IFRS 16 (se note 8)

2 453 905

-

Sum annen kortsiktig gjeld

9 626 496

7 384 513

     

Herav rentebærende

4 390 789

2 282 986

Herav rentebærende eks IFRS 16

1 936 884

2 282 986

Annen kortsiktig gjeld inkluderer en rekke ulike poster herunder feriepenger, skattetrekk og Trumf-bonus.