Noter til årsregnskapet

Note 17 – Finansinntekter og finanskostnader

Note 17 Finansinntekter og finanskostnader

(Alle beløp i 1000 kroner)

     

Finansinntekter

2019

2018

Aksjeutbytte

2 557

18 181

Renteinntekter

74 948

51 869

Positiv verdiutvikling med verdiendring over resultat (se note 18)

-

338

Renteinntekter fordring fremleie (se note 8)

82 814

 

Andre finansinntekter

74 990

51 679

Sum finansinntekter

235 309

122 067

     

Finanskostnader

2019

2018

Rentekostnader

118 464

141 039

Negativ verdiutvikling med verdiendring over resultat (se note 18)

146

1 202

Rentekostnader leieforpliktelse (se note 8)

1 107 760

 

Andre finanskostnader

233 809

63 255

Sum finanskostnader

1 460 179

205 496