Noter til årsregnskapet

Note 18 – Finansielle investeringer

NOTE 18  FINANSIELLE INVESTERINGER

(Alle beløp i 1000 kroner)

Balanseført verdi av konsernets finansielle poster:

 

2019

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-
instrumenter

Lån og fordringer til amortisert kost

Over utvidet resultat

Forpliktelser til amortisert kost

Ikke-finansielle poster

Sum
balanseført verdi

Virkelig verdi

Eiendeler

               

Anleggsmidler

               

Investeringer i aksjer og andeler

-

-

-

106 180

-

-

106 180

106 180

Andre langsiktige fordringer

-

-

517 546

-

-

-

517 546

517 546

Omløpsmidler

               

Kundefordringer og andre fordringer

-

-

3 751 547

-

-

1 150 068

4 901 615

4 901 615

Andre finansielle eiendeler

-

5 916

-

-

-

-

5 916

5 916

Bankinnskudd og kontanter

-

-

1 630 894

-

-

-

1 630 894

1 630 894

Sum eiendeler

-

5 916

5 899 987

106 180

-

1 150 068

7 162 151

7 162 151

                 

Forpliktelser

               

Langsiktig gjeld

               

Langsiktig gjeld

-

-

-

-

5 129 483

-

5 129 483

5 174 963

Andre finansielle forpliktelser

-

8 428

-

-

-

-

8 428

8 428

Kortsiktig gjeld

               

Leverandørgjeld

-

-

-

-

4 918 646

-

4 918 646

4 918 646

Annen kortsiktig gjeld

-

-

-

-

7 172 591

-

7 172 591

7 172 697

Andre finansielle forpliktelser

-

2 340

-

-

10

-

2 350

2 350

Sum forpliktelser

-

10 768

-

-

17 220 730

-

17 231 498

17 277 084

2018

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-
instrumenter

Lån og fordringer til amortisert kost

Over utvidet resultat

Forpliktelser til amortisert kost

Ikke-finansielle poster

Sum
balanseført verdi

Virkelig verdi

Eiendeler

               

Anleggsmidler

               

Investeringer i aksjer og andeler

-

-

-

96 525

-

-

96 525

96 525

Andre langsiktige fordringer

-

-

1 105 455

-

-

-

1 105 455

1 105 455

Omløpsmidler

               

Kundefordringer og andre fordringer

-

-

3 584 879

-

-

1 132 774

4 717 653

4 717 653

Andre finansielle eiendeler

144

20 557

-

-

-

-

20 701

20 701

Bankinnskudd og kontanter

-

-

1 778 162

-

-

-

1 778 162

1 778 162

Sum eiendeler

144

20 557

6 468 496

96 525

-

1 132 774

7 718 496

7 718 496

                 

Forpliktelser

               

Langsiktig gjeld

               

Langsiktig gjeld

-

-

-

-

4 333 225

-

4 333 225

4 394 990

Andre finansielle forpliktelser

-

43 604

-

-

-

-

43 604

43 604

Kortsiktig gjeld

               

Leverandørgjeld

-

-

-

-

5 438 069

-

5 438 069

5 438 069

Annen kortsiktig gjeld

-

-

-

-

7 384 513

-

7 384 513

7 383 553

Sum forpliktelser

-

43 604

-

-

17 155 807

-

17 199 412

17 260 216


Verdivurderingsmetoder:

Aksjer med verdiendring over utvidet resultat:

Gruppen inneholder utelukkende aksjer som ikke er notert på børs eller i annet aktivt marked. Virkelig verdi er fastsatt basert på verdivurderingsmodeller og er verdsatt av uavhengige verdsettere (Nivå 3 i verdsettelseshierarkiet). Verdsettelse er basert på tilgjengelig informasjon om investeringsobjektene og forventet fremtidig inntjening. På grunn av investeringenes størrelse vil endringer i verdsettelsesforutsetningene ha liten konsekvens for NorgesGruppens samlede resultater og finansielle stilling.

Rente- og valutainstrumenter:

Verdsettes av eksterne parter utelukkende basert på objektiv markedsinformasjon i aktive markeder (Nivå 2 i verdsettelseshierarkiet).

Langsiktig gjeld:

Langsiktige lån er fast- og flytende-rentelån inngått på markedsmessige vilkår. Virkelig verdi på lån som omsettes i aktive markeder er basert på objektiv markedsinformasjon. Første års avdrag av langsiktig gjeld er klassifisert i gruppen annen kortsiktig gjeld.

Leverandørgjeld, kundefordringer, andre fordringer og annen kortsiktig gjeld:

Balanseført verdi anses som et godt estimat på virkelig verdi.

 

Netto gevinst og tap innregnet i perioden før skatt:

2019

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-

instrumenter

Lån og fordringer

til amortisert kost

Over utvidet resultat

Andre finansielle forpliktelser

Sum

Resultatført

           

Finansiell inntekt

-

299

74 948

2 557

-

77 804

Finansiell kostnad

(146)

(25 233)

-

-

(93 231)

(118 610)

Sum resultatført

(146)

(24 934)

74 948

2 557

(93 231)

(40 806)

             

Gevinst/tap ført over totalresultat

-

(30 825)

-

-

-

(30 825)

2018

Virkelig verdi over resultat

Sikrings-

instrumenter

Lån og fordringer

til amortisert kost

Over utvidet resultat

Andre finansielle forpliktelser

Sum

Resultatført

           

Finansiell inntekt

338

-

51 869

18 181

-

70 388

Finansiell kostnad

(1 202)

(38 008)

-

-

(103 031)

(142 241)

Sum resultatført

(864)

(38 008)

51 869

18 181

(103 031)

(71 853)

             

Gevinst/tap ført over totalresultat

-

26 247

-

-

-

26 247

Instrumenter til virkelig verdi med verdiendring over resultat er klassifisert som kortsiktige eiendeler eller forpliktelser. Instrumenter som er en del av et sikringsforhold balanseføres i sin helhet som langsiktig dersom gjenværende løpetid for sikringsobjektet er mer enn 12 måneder fra balansedagen, og som kortsiktig dersom gjenværende løpetid for instrumentet er kortere enn 12 måneder fra balansedagen.

Den maksimale kredittrisiko knyttet til NorgesGruppens derivater er virkelig verdi av de instrumenter som er klassifisert som eiendel på balansedagen.

Sikringsforholdene er i hovedsak 100 % effektive i perioden. Finansiell kostnad for sikringsinstrumenter er den effekten sikringsforholdet har hatt for konsernets finanskostnad i perioden.

Valutainstrumenter og kaffeinstrumenter som ikke er bokført som sikringsforhold er definert til virkelig verdi med verdiendring over resultat.

Finansiell inntekt for instrumenter ført midlertidig mot egenkapitalen er mottatt utbytte i perioden.

Finansielle eiendeler til virkelig verdi fordelt på verdsettelsesnivå

Virkelig verdi

Priser i aktive markeder
(Nivå 1)

Basert på observerbare markedsdata
(Nivå 2)

Ikke basert på observerbare markedsdata
(NIvå 3)

Finansielle eiendeler med verdiendring over utvidet resultat

106 180

-

-

106 180

Sikringsinstrumenter til virkelig verdi

5 916

5 916

-

-

Sum

112 096

5 916

-

106 180

Finansielle forpliktelser til virkelig verdi fordelt på verdsettelsesnivå

       

Sikringsinstrumenter til virkelig verdi

10 768

-

10 768

-

Sum

10 768

-

10 768

-

Instrumenter basert på observerbare markedsdata er valutainstrumenter (til virkelig verdi over resultat), samt rente- og valutasikringsinstrumenter. Instrumenter basert på ikke observerbare markedsdata er opsjoner på unoterte aksjer og aksjer midlertidig ført mot egenkapitalen (unoterte aksjer). Det har ikke vært noen overføringer mellom kategoriene i løpet av året.

I all vesentlighet er verdien som knytter seg til eiendeler basert på ikke observerbare markedsdata (Nivå 3) relatert til aksjer midlertidig ført mot egenkapitalen (unoterte aksjer). Følgende tabell viser bevegelsen i perioden for eiendelene som er definert i nivå 3:

 

2019

Balanseført verdi 1.1

96 525

Tilgang

11 167

Totale gevinster/tap:

 

Ført mot resultat

-

Ført mot totalresultat

-

Årets nedskrivninger

(1 511)

Overførsel ut av/inn til nivå 3

-

Balanseført verdi 31.12

106 180