Noter til årsregnskapet

Note 19 – Skatt

NOTE 19  SKATT

(Alle beløp i 1000 kroner)

Spesifikasjon av skattekostnad i resultatregnskapet

2019

2018

Betalbar skatt

682 438

647 497

Endring i utsatt skatt

-44 726

3 010

Virkning av endring av skattesats

-

(24 487)

Andre poster

-24 146

20 584

Skattekostnad årets resultat

613 566

646 605

     
 

2019

2018

Resultat før skattekostnad

3 040 178

3 056 908

Beregnet skattekostnad etter nominell skattesats

668 839

703 089

Ikke skattepliktige inntekter/ikke fradragsberettigede kostnader

(25 896)

36 570

Virkning av endring av skattesats

-

(24 487)

Andre poster

(29 377)

(68 567)

Sum skattekostnad

613 566

646 605

Gjennomsnittlig skattesats for 2019 er 20,2 % (21,2 % i 2018).

Endringen skyldes i hovedsak endring i permanente forskjeller og virkningen av endret skattesats fra 2018 til 2019.

Ikke skattepliktige inntekter/ikke fradragsberettigede kostnader er i hovedsak mottatt utbytte og ikke skattepliktige-/fradragsberettigede aksjegevinster eller -tap.

Alle NorgesGruppens vesentlige datterselskaper er hjemmehørende i Norge. Det er derfor benyttet en nominell skattesats på 22 % for 2019 (23 % for 2018).

Midlertidige forskjeller

2019

2018

Anleggsmidler

3 704 970

3 515 535

Omløpsmidler

(29 210)

(33 003)

Gevinst- og tapskonto

33 293

41 522

Netto pensjonsforpliktelse

(600 812)

(560 462)

Rett til bruk eiendel/forpliktelse

(409 951)

-

Andre midlertidige forskjeller

(433 161)

(449 894)

Fremførbart underskudd og rentefradrag

(216 023)

(199 835)

Netto midlertidige forskjeller

2 049 106

2 313 863

Netto utsatt skatteforpliktelse

450 803

509 050

Ikke balanseført utsatt skattefordel

42 133

35 918

Netto utsatt skatteforpliktelse i balansen

492 936

544 968

     

Balanseført utsatt skattefordel

220 707

376 482

Balanseført utsatt skatteforpliktelse

713 643

921 450

     

Netto utsatt skatt

2019

2018

Balanseført verdi 1.1

544 968

564 722

Innregnet mot egenkapitalen

(7 306)

1 722

Innregnet mot resultatet

(44 726)

(21 476)

Balanseført verdi 31.12

492 936

544 968

Konsernet balansefører bare utsatt skattefordel i den grad det forventes at denne kan utnyttes ved fratrekk i annen skattemessig inntekt. Fremførbare underskudd er kun i norske selskaper og kan fremføres i ubegrenset tid. Fremført rentefradrag er ikke balanseført.

Spesifikasjon av skatteeffekter til hver komponent av utvidet resultat i totalresultatoppstillingen:

 

2019

2018

Aktuarmessige gevinster og tap på pensjonsordninger

(6 350)

(6 143)

Kontantstrømssikring

(5 874)

7 840

Andre totalresultatposter

4 918

25

Sum skatteeffekt av utvidet resultat

(7 306)

1 722