Noter til årsregnskapet

Note 2 – Effekt av implementering av IFRS 16

NOTE 2  EFFEKT AV IMPLEMENTERING AV IFRS 16

IFRS 16 Leieavtaler ble implementert fra 1. januar 2019. Ved førstegangsinnregning har konsernet benyttet modifisert retrospektiv metode, som innebærer at sammenligningstall ikke er omarbeidet. Effekten på resultatregnskap og balanse for 2019 er vist i den påfølgende resultatregnskap og balanseoppstillingen.

Resultatregnskap

(Alle beløp er i 1000 kroner)

2019
eks. IFRS 16

2018

   

2019
ink. IFRS 16

IFRS 16
effekt

Salgsinntekter

87 499 055

84 649 792

   

87 499 055

-

Andre driftsinntekter

3 004 991

3 162 926

   

2 826 736

(178 256)

Sum driftsinntekter

90 504 047

87 812 718

   

90 325 791

(178 256)

             

Varekostnader

(66 798 453)

(65 148 516)

   

(66 706 578)

91 875

Lønnskostnader

(10 637 730)

(10 301 031)

   

(10 637 730)

-

Andre driftskostnader

(7 742 540)

(7 371 639)

   

(5 434 981)

2 307 559

Av- og nedskrivninger

(2 147 427)

(2 151 414)

   

(3 753 610)

(1 606 183)

Inntekt på investering i tilknyttede selskaper

472 155

300 218

   

472 155

-

Sum driftskostnader

(86 853 995)

(84 672 382)

   

(86 060 743)

793 251

             

Driftsresultat

3 650 052

3 140 337

   

4 265 048

614 995

             

Finansinntekter

152 495

122 067

   

235 309

82 814

Finanskostnader

(352 419)

(205 496)

   

(1 460 179)

(1 107 760)

Netto finansresultat

(199 923)

(83 429)

   

(1 224 870)

(1 024 946)

             

Resultat før skattekostnad

3 450 129

3 056 908

   

3 040 178

(409 951)

             

Skattekostnad

(703 755)

(646 605)

   

(613 566)

90 189

             

ÅRSRESULTAT

2 746 374

2 410 303

   

2 426 612

(319 762)

             

Minoritetenes andel av årsresultatet

36 592

19 646

   

36 592

-

Majoritetenes andel av årsresultatet

2 709 781

2 390 656

   

2 390 020

(319 762)

Balanse

(Alle beløp er i 1000 kroner)

2019
eks. IFRS 16

2018

   

2019
ink. IFRS 16

IFRS 16
effekt

EIENDELER

           
             

Anleggsmidler

           

Goodwill og andre immaterielle eiendeler

5 338 101

4 873 070

   

5 338 101

-

Utsatt skattefordel

220 707

376 482

   

220 707

-

Varige driftsmidler

17 953 578

16 249 146

   

17 953 578

-

Investeringseiendom

688 588

622 670

   

688 588

-

Rett til bruk eiendel

-

-

   

17 443 275

17 443 275

Investeringer i tilknyttede selskaper

3 592 885

3 435 617

   

3 592 885

-

Andre langsiktige fordringer

517 546

1 105 455

   

517 546

-

Andre finansielle eiendeler

106 180

96 525

   

1 201 698

1 095 517

             

Sum anleggsmidler

28 417 585

26 758 964

   

46 956 377

18 538 793

             

Omløpsmidler

           

Varebeholdning

6 292 072

5 895 922

   

6 292 072

-

Kundefordringer og andre kortsiktige fordringer

4 901 615

4 717 653

   

4 901 615

-

Andre finansielle eiendeler

5 916

20 701

   

179 586

173 670

Bankinnskudd og kontanter

1 630 894

1 778 162

   

1 630 894

-

             

Sum omløpsmidler

12 830 497

12 412 437

   

13 004 167

173 670

             

SUM EIENDELER

41 248 082

39 171 402

   

59 960 544

18 712 462

             

Balanse

           

(Alle beløp i 1000 kroner)

2019
eks. IFRS 16

2018

   

2019
ink. IFRS 16

IFRS 16
effekt

EGENKAPITAL OG GJELD

           
             

Egenkapital

           

Innskutt egenkapital

1 824 862

1 825 209

   

1 824 862

-

Opptjent egenkapital

19 829 696

17 757 787

   

19 509 934

(319 762)

Minoritetsinteresser

274 946

259 586

   

274 946

-

             

Sum egenkapital

21 929 503

19 842 581

   

21 609 741

(319 762)

             

Langsiktig gjeld

           

Utsatt skatt

803 832

921 450

   

713 643

(90 189)

Pensjonsforpliktelser

600 812

560 462

   

600 812

-

Langsiktig gjeld

5 129 483

4 333 225

   

5 129 483

-

Langsiktig gjeld IFRS 16

       

16 668 508

16 668 508

Andre finansielle forpliktelser

8 428

43 604

   

8 428

-

Sum langsiktig gjeld

6 542 554

5 858 740

   

23 120 873

16 578 319

             

Kortsiktig gjeld

           

Leverandørgjeld

4 918 646

5 438 069

   

4 918 646

-

Annen kortsiktig gjeld

7 172 591

7 384 508

   

9 626 496

2 453 905

Betalbar skatt

682 438

647 497

   

682 438

-

Andre finansielle forpliktelser

2 350

6

   

2 350

-

Sum kortsiktig gjeld

12 776 025

13 470 080

   

15 229 930

2 453 905

             

Sum gjeld

19 318 579

19 328 820

   

38 350 803

19 032 224

             

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

41 248 082

39 171 402

   

59 960 544

18 712 462