Noter til årsregnskapet

Note 20 – Aksjekapital og aksjonærinformasjon

NOTE 20  AKSJEKAPITAL OG AKSJONÆRINFORMASJON

Aksjekapitalen består av 40 000 000 aksjer à kr. 10 pr. 31.12.2019 (40 000 000 pr. 31.12.2018).

Pr. 31.12.2019 eide morselskapet 937 727 egne aksjer, 2,3 % av aksjekapitalen (903 001 pr. 31.12.2018).

Eierstruktur pr. 31.12.2019

Antall aksjer

Eierandel

Stemmeandel

Joh. Johannson Handel AS

29 760 242

74,40 %

74,40 %

Brødrene Lorentzen AS

3 600 000

9,00 %

9,00 %

PETT Kjede og Servicekontor AS

2 529 965

6,32 %

6,32 %

Butikkdrift AS

722 133

1,81 %

1,81 %

Drageset AS

451 663

1,13 %

1,13 %

Kråtun AS

421 306

1,05 %

1,05 %

Sum > 1% eierandel

37 485 309

93,71 %

93,71 %

Sum øvrige aksjonærer og egne aksjer

2 514 691

6,29 %

6,29 %

Totalt antall aksjer

40 000 000

100,00 %

100,00 %

Aksjer kontrollert direkte og indirekte av styrets medlemmer og konsernsjef

Verv

Antall aksjer

Knut Hartvig Johannson

Styrets leder

29 760 242

Sverre Lorentzen

Styremedlem

3 600 000

Jan Magne Borgen

Styremedlem

983

Runar Hollevik

Konsernsjef

0


Styret har frem til generalforsamlingen i 2020 en fullmakt datert 7. mai 2019 til å forhøye aksjekapitalen gjennom nytegning av aksjer med samlet pålydende inntil kr. 20 000 000 fordelt på inntil 2 000 000 aksjer, hver pålydende kroner 10, uten fortrinnsrett for eksisterende aksjonærer.

Generalforsamlingen besluttet 7. mai 2019 å fornye styrets fullmakt til å erverve egne aksjer i NorgesGruppen ASA begrenset til 4 000 000 aksjer, som løper til 7. mai 2022.

NorgesGruppen ASA har forkjøpsrett til aksjer som omsettes. Se erklæring om eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten for nærmere beskrivelse.

NorgesGruppen ASA har i perioden ervervet egne aksjer med det formål å benytte disse etter vedtektenes § 11, 7. ledd: «Aksjer som selskapet erverver etter denne bestemmelsen skal alene kunne disponeres som vederlag ved fusjoner, oppkjøp, kapitalnedsettelser eller andre forretningsmessige disposisjoner i selskapets interesse».

Foreslått utbytte for 2019 for utbetaling til morselskapets aksjonærer er NOK 18,00 pr. aksje (NOK 16,00 for 2018), til sammen TNOK 703 121 (TNOK 625 552 for 2018). Det er i 2019 utbetalt utbytte for 2018 til morselskapets aksjonærer og minoritetsaksjonærer i datterselskaper i konsernet på til sammen TNOK 652 998.

Se oppstilling over endring i egenkapitalen for spesifikasjon av bokført egenkapital.