Noter til årsregnskapet

Note 23 – Andre driftsinntekter

NOTE 23  ANDRE DRIFTSINNTEKTER

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

2019

2018

Leieinntekter (se note 8)

269 188

456 442

Provisjonsinntekter

315 720

314 412

Gevinst ved realisasjon av anleggsmidler

88 203

55 249

Andre inntekter

2 153 625

2 336 823

Sum andre driftsinntekter

2 826 736

3 162 926

Andre inntekter består i hovedsak av tjenesteinntekter i form av kjedemedlemsskap, markedsføringstjenester og regnskapstjenester fra kjøpmannseid virksomhet.