Noter til årsregnskapet

Note 25 – Spesifikasjon av utvidet resultat

NOTE 25  SPESIFIKASJON AV UTVIDET RESULTAT

(Alle beløp i 1000 kroner)

   

Opptjent egenkapital

   
 

Note

Annen egenkapital

Valutaomregnings-

differanser

Verdi­justeringer
og sikring

Minoritets­interesser

Sum

Aktuarmessige gevinster og tap på pensjon

13

(22 514)

-

-

-

(22 514)

Sikring

14

-

-

(20 825)

-

(20 825)

Omregningsdifferanser valuta

 

-

(7 415)

-

-

(7 415)

Egenkapitaleffekt tilknyttede selskaper

 

42 580

-

-

-

42 580

Andre utvidede resultatposter

 

15 273

-

-

2 164

17 437

Sum utvidet resultat 31.12.2019

 

35 338

(7 415)

(20 825)

2 164

9 263

             

Aktuarmessige gevinster og tap på pensjon

13

(20 564)

-

-

-

(20 564)

Sikring

14

-

-

26 247

-

26 247

Omregningsdifferanser valuta

 

-

(3 391)

-

-

(3 391)

Egenkapitaleffekt tilknyttede selskaper

 

(33 111)

-

-

-

(33 111)

Andre utvidede resultatposter

 

(14 772)

-

-

14 855

83

Sum utvidet resultat 31.12.2018

 

(68 448)

(3 391)

26 247

14 855

(30 737)