Noter til årsregnskapet

Note 3 - Estimatusikkerhet

NOTE 3  ESTIMATUSIKKERHET

Utarbeidelsen av konsernregnskapet medfører at ledelsen må foreta estimater og skjønnsmessige vurderinger. Estimatene er foretatt basert på de opplysningene som foreligger samt erfaringer og andre forventninger. Estimatene blir løpende gjennomgått og vurdert. Endringer i estimater og vurderinger i senere perioder kan påvirke konsernets regnskap. Konsernets mest vesentlige estimater og skjønnsmessige vurderinger er knyttet til følgende poster:

Pensjonsforpliktelser

Pensjonsforpliktelser er beregnet av aktuar og bygger på aktuarielle og økonomiske forutsetninger som for eksempel forutsetning om diskonteringsrente, fremtidig årlig lønnsvekst, turnover og sannsynlig dødelighet. Forutsetningene har vesentlig betydning for pensjonskostnad og balanseførte pensjonsforpliktelser. Se note 13 for ytterligere opplysninger. Følgende tabell viser sensitiviteten ved endring i forutsetningene ved beregning av pensjonsforpliktelsen:

(Alle beløp i 1000 kroner)

Diskonterings-
rente

Årlig lønns-
og G-vekst

Pensjons­regulering

Frivillig avgang

Økning (+)/reduksjon (-) i

+1 %

- 1 %

+1 %

- 1 %

+1 %

- 1 %

+1 %

- 1 %

Periodens pensjonskostnad

1 377

(1 433)

515

(473)

1 948

(1 558)

70

(60)

Pensjonsforpliktelsen 31.12.2019

(47 775)

55 647

8 300

(7 693)

57 087

(39 596)

1 579

(1 619)

Leieavtaler

Det er benyttet skjønn ved vurdering av leieperiode og diskonteringsrente for balanseførte rett til bruk eiendeler og leieforpliktelse. Disse vurderingene er basert på estimater gjort av ledelsen rundt rentenivå samt sannsynligheten for at selskapene med rimelig grad av sikkerhet vil/vil ikke nyttiggjøre seg av opsjonene. Av den bokførte leieforpliktelsen pr 31.12.2019 er rundt 40 % av verdien knyttet til innregnede opsjoner. Dersom den benyttede diskonteringsrenten hadde vært redusert med 1 prosentpoeng ville leieforpliktelsen økt med rundt 5,6 %. Ved en økning av diskonteringsrenten på 1 prosentpoeng ville leieforpliktelsen blitt redusert med rundt 5,0 %. Se note 8 for ytterligere opplysninger.

Varige driftsmidler, investeringseiendom og immaterielle eiendeler, herunder goodwill

Det er benyttet skjønn ved vurdering av balanseførte verdier og avskrivningsperiode for driftsmidler, investeringseiendom og immaterielle eiendeler. Konsernet gjennomfører årlig test for å vurdere verdifall på goodwill og eiendom. For øvrige driftsmidler og immaterielle eiendeler gjøres det en årlig vurdering om det foreligger indikasjoner på varig verdifall. Den årlige nedskrivningstesten av goodwill er basert på estimater av fremtidige kontantstrømmer for de tilhørende kontantstrømgenererende enhetene. Estimatene baserer seg på ledelsens vurderinger av fremtidig utvikling i lokale konkurranseforhold og lignende. NorgesGruppen har i 2019 nedskrevet goodwill med totalt MNOK 29,6. Ved en økning i WACC på 1 % ville totale goodwillnedskrivninger i 2019 økt med MNOK 23,9. En reduksjon i WACC på 1 % ville medført en reduksjon av goodwillnedskrivningene på MNOK 10 i 2019. En økning i EBIT på 0,5 % ville ikke påvirket goodwillnedskrivningene. En reduksjon i EBIT på 0,5 % ville medført en økning i goodwillnedskrivninger på MNOK 18,6.

Avsetninger og periodiseringer i regnskapet

Det er liten bruk av avsetninger for kostnader og inntekter og periodiseringer av regnskapsposter i NorgesGruppens konsernregnskap. Innkjøpskostnadene til NorgesGruppen er i stor grad påvirket av fremforhandlede rabatter, bonuser og markedsstøtte. Avtalene med leverandørene er kortsiktige og rabatter, bonuser og markedsstøtte gjøres hovedsakelig opp månedlig og kvartalsvis. Tilsvarende inngår NorgesGruppen kortsiktige bonus- og rabattavtaler med kundegrupper. Avtalte rabatter, bonuser og markedsstøtte er i hovedsak gjort opp før avleggelsen av årsregnskapet. Det er derfor begrenset gjenværende estimatusikkerhet knyttet til disse ytelsene når årsregnskapet avlegges. Det er utviklet gode IT-løsninger for å sikre riktig behandling av rabatter og bonuser, se omtale av risikoforhold og risikostyring i årsberetningen.

Klassifisering av bonuser og rabattavtaler med leverandører

Det er benyttet skjønn ved klassifisering av ulike type leverandørbonus og -rabatter. Bonuser og rabatter som er relatert til varekjøpet er presentert som en reduksjon av varekost. Felles markedsføringsavtaler og andre avtaler som er separate og distinkte fra de kjøpte varene er dels innregnet som en reduksjon av varekost, dels innregnet som annen driftsinntekt og dels innregnet som reduksjon av andre driftskostnader. Det er benyttet skjønn i fordelingen mellom regnskapslinjene.

Følgende regnskapsposter er i størst grad avhengig av estimater (alle beløp i 1000 kroner):

       

Regnskapspost

Note

Forutsetninger

Balanseført verdi

Netto pensjonsforpliktelser

13

Aktuarielle og økonomiske forutsetninger

600 812

Leieforpliktelser

8

Estimert leieperiode og diskonteringsrente

19 122 413

Varige driftsmidler og investeringseiendom

7

Estimert levetid og nåverdier av fremtidige kontantstrømmer

18 642 166

Goodwill

9

Nåverdier av fremtidige kontantstrømmer

5 176 412

Andre immaterielle eiendeler

9

Estimert levetid og nåverdier av fremtidige kontantstrømmer

161 690