Noter til årsregnskapet

Note 5 – Segmentinformasjon

NOTE 5  SEGMENTINFORMASJON

Pr. 31. desember 2019 har konsernet virksomhetsområdene engros, detalj, merkevare, eiendom og annet. Virksomhetsområdene inkluderer datterselskaper og tilknyttede selskaper. Segmentinformasjonen er rapportert etter IFRS eks. IFRS 16.

Virksomhetsområdet engros innbefatter engrosselskapene og storcash. Engrosvirksomheten omsetter varer til egeneid og kjøpmannseid butikkvirksomhet, kiosk- og servicehandel, servering og storhusholdning.

Virksomhetsområdet detalj består av egeneid butikkvirksomhet innen dagligvare gjennom konseptene MENY, Jacobs, EUROSPAR, SPAR, Joker, CC Dagligvare og KIWI, samt profilhusene som drifter konseptene for både egeneide og kjøpmannseide butikker.

Virksomhetsområdet merkevare er definert å omfatte i hovedsak Unil (egne merkevarer), samt Bakehuset, Matbørsen og Joh. Johannson Kaffe.

Eiendomsområdet består av detalj- og produksjonseiendom, i den grad disse er skilt ut i egne selskaper.

Andre aktiviteter består av blant annet servicehandel, utenlandske tilknyttede selskaper og administrative selskaper. Omfanget av andre aktiviteter er vist samlet. IFRS 16 effekter er ikke allokert til de ulike virksomhetsområdene og tilhørende resultatposter er derfor inkludert under andre aktiviteter, fra og med implementeringsåret 2019.

Alle beløp i 1000 kroner

Segmentresultat 2019

Engros

Detalj

Merkevare

Eiendom

Andre aktiviteter/
eliminering

Konsern

Totale segmentinntekter

69 925 406

54 438 101

11 498 566

498 293

2 779 462

139 139 828

Inntekter mellom segmentene

(36 750 663)

-

(10 522 512)

(327 275)

(1 213 587)

(48 814 037)

Sum driftsinntekter

33 174 743

54 438 101

976 054

171 019

1 565 875

90 325 791

             

Av- og nedskrivninger

(479 628)

(1 054 326)

(141 194)

(163 820)

(1 914 643)

(3 753 610)

             

Driftsresultat

949 864

1 865 689

580 325

294 841

574 329

4 265 048

             

Netto finansresultat

(51 076)

42 856

(9 538)

(68 842)

(1 138 270)

(1 224 870)

             

Resultat før skatt

898 788

1 908 545

570 786

225 999

(563 941)

3 040 178

             

Segmentresultat 2018

Engros

Detalj

Merkevare

Eiendom

Andre aktiviteter/
eliminering

Konsern

Totale segmentinntekter

66 955 287

51 325 593

11 147 981

419 047

3 213 117

133 061 025

Inntekter mellom segmentene

(33 879 694)

-

(10 129 460)

(303 474)

(935 679)

(45 248 307)

Sum driftsinntekter

33 075 593

51 325 593

1 018 521

115 573

2 277 438

87 812 718

             

Av- og nedskrivninger

(460 484)

(1 103 431)

(114 501)

(171 865)

(301 134)

(2 151 414)

             

Driftsresultat

930 164

1 485 411

520 842

183 484

20 437

3 140 337

             

Netto finansresultat

(54 790)

6 485

(217)

(34 324)

(583)

(83 429)

             

Resultat før skatt

875 374

1 491 895

520 625

149 160

19 854

3 056 908