Noter til årsregnskapet

Note 6 – Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m

NOTE 6  LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.M.

(Alle beløp i tabellen er i 1000 kroner)

 

2019

2018

Lønninger

8 551 818

8 267 993

Folketrygdavgift

1 228 196

1 197 551

Pensjonskostnad (note 13)

391 132

364 216

Andre ytelser

466 584

471 271

Sum

10 637 730

10 301 031

     

Antall årsverk sysselsatt

15 059

14 846

Lån til ansatte

Lån til ansatte utgjør TNOK 20 579 i konsernet (TNOK 18 981 pr. 31.12.2018).

(Alle tall i hele kroner)


Ytelser til konsernsjef

Utbetalt lønn

Utbetalt bonus

Utbetalt andre ytelser

   

Opptjent pensjon (ikke utbetalt)

Runar Hollevik

2019

7 383 159

3 300 000

449 582

   

3 146 464

2018

7 031 799

3 218 000

339 839

   

2 948 495

Runar Hollevik er tilknyttet selskapets innskuddsbaserte pensjonsordning for lønn over 12 G og har rett til pensjon fra fylte 62 år. Konsernsjefen er berettiget et sluttvederlag på 24 måneder dersom selskapet bringer ansettelsesforholdet til opphør før fylte 62 år.

Ytelser til ledende personer 2019

Utbetalt lønn

Utbetalt bonus

Utbetalt andre ytelser

   

Opptjent pensjon (ikke utbetalt)

Øyvind Andersen

5 030 991

2 282 342

347 026

   

2 268 854

Mette Lier 1)

3 614 920

1 632 000

324 819

   

934 119

Per Roskifte

3 426 865

1 525 227

313 420

   

85 287

Johan Johannson

3 961 341

934 575

311 834

   

1 056 267

Ytelser til ledende personer 2018

Utbetalt lønn

Utbetalt bonus

Utbetalt andre ytelser

   

Opptjent pensjon (ikke utbetalt)

Øyvind Andersen

4 895 675

2 225 576

273 325

   

2 461 829

Mette Lier 1)

3 485 137

972 500

222 021

   

860 372

Per Roskifte

3 341 876

1 495 320

276 431

   

89 209

Johan Johannson

3 854 017

910 892

201 754

   

1 082 611

1) NorgesGruppen har gitt lån til Mette Lier. Lånesaldo er 101 978 kr. pr. 31.12.2019. (165 578 kr pr. 31.12.2018).

Det er etablert retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte i NorgesGruppen ASA. Godtgjørelsene omfatter i det vesentlige fast lønn som normalt reguleres en gang pr. år etter individuell vurdering. Ledende ansatte har bilordning etter konsernets retningslinjer. Bonus til konsernsjefen og ledende personer består av en langsiktig bonusordning. Bonusordningen har til hensikt å ivareta fokuset mot den langsiktige verdiskapningen i konsernet. Ordningen er knyttet opp til oppnåelse av nøkkeltallet avkastning på anvendt kapital. Den er ikke tidsbestemt og har en maksimal uttelling på 6 månedslønner pr. år. Bonusordningen er besluttet av styret og løper inntil styret beslutter å endre ordningen. Det er i regnskapet for 2019 avsatt maksimal bonusinnskudd for de ledende ansatte i den langsiktige bonusordningen. Spesifisert bonus i oppstillingen overfor er utbetalingen i det enkelte regnskapsår, opptjent året før. Det foreligger ikke programmer for opsjoner eller utdeling av aksjer til ansatte i NorgesGruppen ASA.

NorgesGruppen har innskuddsbasert tjenestepensjon. Enkelte ledende personer har rett til pensjon fra fylte 62 år hvorav noen med avtale for pensjon over drift tilsvarende 60 % av lønn.

Erklæring som omhandler ytelser til ledende ansatte vil bli behandlet på ordinær generalforsamling 7. mai 2020. For 2019 har fastsettelsen av lønn og godtgjørelser for ledende ansatte blitt gjennomført i tråd med den avgitte erklæringen for det året.

Utbetalt honorar til medlemmer i styret, valgkomité, revisjonsutvalg, kompensasjonsutvalg og observatører i styret i 2019.

 

Ordinært

styrehonorar

Valgkomitè

Kompensasjons-

utvalg

Revisjons-

utvalg

Totalt

Knut Hartvig Johannson1)

570 000

45 000

40 000

 

655 000

Hilde Vatne

285 000

 

30 000

80 000

395 000

Sverre Lorentzen

285 000

     

285 000

Jan Magne Borgen

285 000

   

80 000

365 000

Lise Hanne Midtgaard

285 000

     

285 000

Guri Størvold

285 000

     

285 000

Gisele Marchand 2)

285 000

   

130 000

415 000

Ørjan Svanevik

285 000

 

30 000

 

315 000

Hanne Beathe Halvorsen

71 250

     

71 250

Mats Gunnar Knudsen

285 000

     

285 000

Stian Kvalvaag

142 500

     

142 500

Cecilie Blindern Myhre

249 375

     

249 375

Trine Dahlstrøm

106 875

     

106 875

Morten Corneliussen

 

35 000

   

35 000

Knut Hage

 

35 000

   

35 000

Odd Sverre Larsen

 

35 000

   

35 000

Tone Solum Lund

20 000

     

20 000

Bente Andersen

10 000

     

10 000

 

3 450 000

150 000

100 000

290 000

3 990 000

1) Styreleder og leder for kompensasjonsutvalget.

2) Leder for revisjonsutvalget.

Godgjørelser til revisor

(Alle beløp i 1000 kroner)

2019

2018

Lovpålagt revisjon Deloitte AS

11 525

11 039

Andre attestasjonstjenester

1 446

980

Andre tjenester utenfor revisjonen

1 302

1 105

Deloitte Advokater DA, et samarbeidende selskap med Deloitte AS, har i tillegg levert tjenester for TNOK 857 i 2019 (TNOK 273 i 2018).