Noter til årsregnskapet

Note 7 – Varige driftsmidler og investeringseiendom

NOTE 7  VARIGE DRIFTSMIDLER OG INVESTERINGSEIENDOM

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

Tomter og bygninger

Driftsløsøre
og inventar

Sum varige driftsmidler

Investerings-
eiendom

Regnskapsåret 2019

       

Anskaffelseskost 01.01.19

11 851 466

20 650 614

32 502 079

1 077 672

Tilgang nye konsernselskaper

442 228

176 076

618 304

18 317

Tilgang

1 749 006

1 916 907

3 665 913

34 277

Avgang

(283 640)

(920 472)

(1 204 112)

(13 282)

Reklassifiseringer

(135 772)

56 801

(78 971)

79 971

Anskaffelseskost 31.12.19

13 623 287

21 879 926

35 503 213

1 196 955

         

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.19

2 827 563

13 425 370

16 252 933

455 002

Akkumulerte av- og nedskrivninger i nye konsernselskaper

65 162

114 339

179 501

7 596

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(18 278)

(886 150)

(904 428)

(11 404)

Reklassifiseringer akkumulerte av- og nedskrivninger

(152)

-

(152)

152

Årets avskrivninger

330 696

1 636 540

1 967 236

42 627

Årets nedskrivninger

16 113

38 433

54 546

14 394

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.19

3 221 103

14 328 532

17 549 636

508 367

Balanseført verdi 31.12.19

10 402 184

7 551 394

17 953 578

688 588

         

Regnskapsåret 2018

       

Anskaffelseskost 01.01.18

10 668 661

19 923 402

30 592 063

1 156 440

Tilgang nye konsernselskaper

39 936

39 194

79 130

29 334

Tilgang

1 282 695

1 686 199

2 968 895

13 225

Avgang

(131 908)

(1 028 768)

(1 160 676)

(98 658)

Reklassifiseringer

(7 919)

30 587

22 668

(22 668)

Anskaffelseskost 31.12.18

11 851 466

20 650 614

32 502 079

1 077 672

         

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.18

2 539 962

12 647 589

15 187 551

458 738

Akkumulerte av- og nedskrivninger i nye konsernselskaper

-

32 296

32 296

4 937

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(70 103)

(971 549)

(1 041 652)

(36 846)

Reklassifiseringer akkumulerte av- og nedskrivninger

10 911

1 774

12 685

(12 685)

Årets avskrivninger

307 422

1 642 150

1 949 572

40 858

Årets nedskrivninger

39 371

73 110

112 482

-

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.18

2 827 563

13 425 370

16 252 933

455 002

Balanseført verdi 31.12.18

9 023 903

7 225 243

16 249 146

622 670

         

Økonomisk levetid

50–100 år

3–20 år

 

50–100 år

Avskrivningsplan

Lineær

Lineær

 

Lineær

 

Tomter avskrives ikke

     

Leieavtaler er omtalt i note 8.

Balanseført verdi av tomter og bygninger som er pantsatt som sikkerhet for lån fra finansinstitusjoner (note 15) er TNOK 112 811 pr. 31.12.2019 (TNOK 107 577 pr. 31.12.2018).

Virkelig verdi av konsernets investeringseiendom er estimert til MNOK 1 447 pr. 31.12.2019 (MNOK 1 600 pr. 31.12.2018). Det er ikke benyttet uavhengig takstmann ved verdsettelsen av investeringseiendom. Verdsettelsen er basert på ikke observerbare markedsdata (Nivå 3). Virkelig verdi er beregnet ved hjelp av fremtidig forventede kontantstrømmer for hver enkelt eiendom, fratrukket direkte eierkostnader, neddiskontert med individuelle risikojusterte avkastningskrav. Avkastningskravene som er benyttet ligger mellom 5,5 % og 13,2 %. Inntektsførte leieinntekter fra investeringseiendom i 2019 er MNOK 98,7 (MNOK 97,0 i 2018). Direkte kostnader knyttet til investeringseiendommene har i 2019 vært MNOK 14,8 (MNOK 14,5 i 2018).