Noter til årsregnskapet

Note 8 - Leieavtaler

NOTE 8  LEIEAVTALER

KONSERNET SOM LEIETAKER

Leieforhold består av minimumsleie og/eller en prosent av den årlige salgsinntekt eksklusive merverdiavgift som leietaker oppnår i leieobjektet. Minimumsleien er knyttet til konsumprisindeksen og reguleres en gang pr. år.

Variable leiebetalinger

I tillegg til de bokførte leieforpliktelsene har konsernet variable leiebetalinger. Eksempler på slike er omsetningsbasert husleie og kilometergodtgjørelse ved leasing av biler. Slike variable betalinger er ikke inkludert i leieforpliktelsene og resultatføres på tidspunktet de oppstår.

Opsjoner

Normal kontraktsperiode er 5-10 år med mulighet for utøvelse av opsjon for forlengelse av leieforholdet. Opsjonene gir mulighet for å forlenge kontraktsperioden med en eller flere perioder med en varslingsfrist på normalt 6 - 12 måneder før utløpet av inneværende kontraktsperiode. Opsjonene er basert på ordinær justering av konsumprisindeksen eller reforhandling etter markedsvilkår.

Unntaksregler benyttet

NorgesGruppen har valgt å benytte å ikke innregne kortsiktige leieavtaler (under 12 mnd) eller eiendeler med lav verdi (under 5 000 USD). Eiendeler med lav verdi knytter seg i all hovedsak til diverse kontorutstyr. Leiebetalinger for slike leieavtaler resultatføres lineært over leieperioden

(Alle beløp er i 1000 kroner)

Rett til bruk eiendeler

     

Ved førstegangsinnregning 01.01.19

17 587 861

   

Tilgang

1 754 166

   

Avgang

(292 569)

   

Årets avskrivninger

(1 606 183)

   

Balanseført verdi 31.12.19

17 443 275

   
       

Økonomisk levetid

1 - 30 år

   

Avskrivningstid

Lineær

   
       

Leieforpliktelser

     

Udiskonterte leieforpliktelser og forfall på leiebetalingene

Uoppsigelig

forpliktelse

Opsjon

Sum

Forfall innen ett år

2 505 521

22 133

2 527 655

Forfall i løpet av ett til fem år

10 118 897

2 852 814

12 971 711

Forfall senere enn fem år

3 702 337

10 278 471

13 980 808

Totale udiskonterte leieforpliktelser 31.12.19

16 326 756

13 153 419

29 480 174

       

Oppsummering av leieforpliktelsene i konsernregnskapet

Ved førstegangsinnregning 01.01.19

18 973 690

 

Tilgang nye leieforpliktelser

1 773 328

 

Avgang leieforpliktelser

(332 885)

 

Betaling av leieforpliktelser (innregnet i kontantstrømoppstillingen)

(2 399 480)

 

Rentekostnad på leieforpliktelsen (innregnet i resultatregnskapet)

1 107 760

 

Totale balanseførte leieforpliktelser 31.12.19

19 122 413

 

Kortsiktige leieforpliktelser med forfall innen 12 måneder

2 453 905

 

Langsiktige leieforpliktelser med forfall senere enn 12 måneder

16 668 508

 
       

Av den balanseførte leieforpliktelsen er ca. 40 % relatert til innregnede opsjoner.

       

Oppsummering av resultatførte leiekostnader:

     
 

2019

 

Kostnadsført variabel leie

198 564

 

Leiekostnader relatert til kortsiktige leieavtaler og eiendeler med lav verdi

203 925

 

Totale resultatførte leiekostnader

402 489

 

KONSERNET SOM UTLEIER

NorgesGruppen inngår leieavtaler som fremleies videre til kjøpsmannseide selskaper. Fremleieavtalene speiler normalt sett vilkårene i innleiekontrakten og disse anses dermed å være finansielle leieavtaler. I og med at bruksrettigheten overføres i sin helhet til fremleietaker innregner ikke konsernet en rett til bruk eiendel, men en fordring mot fremleietaker i stedet. Fordringen reduseres med leieinnbetalingene i leieperioden og med tilhørende renteinntekt som resultatføres. Pr 31.12.2019 var den balanseførte fordringen relatert til fremleieavtalene MNOK 1 269. Leieforpliktelsen som NorgesGruppen har mot gårdeier innregnes på vanlig måte.

Innleieavtaler til andre eksterne gjelder som oftest lokaler der NorgesGruppen leier store deler av lokalet og fremleier deler av lokalet til en eller flere eksterne fremleietakere. Fremleien til eksterne vil som oftest ikke gjelde mer enn 20-30 % av det innleide lokalet. Ut ifra vesentlighetsbetraktninger og omfanget av slike kontrakter er slike fremleiekontrakter ansett å være operasjonelle leieavtaler. Innleieavtalen er i sin helhet innregnet som en bruksretteiendel.

Fordring fremleie

 

Ved førstegangsinnregning 01.01.19

1 378 217

Tilgang

14 351

Avgang

(34 711)

Innbetaling av fremleieinntekt (innregnet i kontantstrømoppstillingen)

(164 389)

Renteinntekt på fordring fremleie (innregnet i resultatregnskapet)

75 719

Balanseført verdi 31.12.19

1 269 187

Kortsiktige fordring fremleie med forfall innen 12 måneder

173 670

Langsiktige fordring fremleie med forfall senere enn 12 måneder

1 095 517

   

Fordring fremleie er i balansen presentert som en del av andre finansielle eiendeler.

 
   

Konsernets ikke-neddiskonterte leiebetalinger som mottas etter dato for rapportering er presentert under:

   

Udiskonterte fordringer fremleie og forfall på leieinnbetalingene eks. opsjoner

 

Forfall innen ett år

173 670

Forfall i løpet av ett til fem år

712 423

Forfall senere enn fem år

109 046

Totale udiskonterte fordringer fremleie 31.12.19

995 138

   

Konsernets leieinntekter fra operasjonelle leieavtaler er presentert i tabellen under:

 
   

Leieinntekter fra operasjonelle leieavtaler

2019

Leieinntekter fra maskiner og utstyr

12 805

Leieinntekter knyttet til variable leiebetalinger

196 871

Annen leieinntekt

59 512

Totale inntekter fra operasjonelle leieavtaler

269 188

   

Inntekter fra operasjonelle leietaker er inkludert i andre driftsinntekter.