Noter til årsregnskapet

Note 9 – Immaterielle eiendeler

NOTE 9  IMMATERIELLE EIENDELER

(Alle beløp i 1000 kroner)

 

Goodwill

Andre immaterielle eiendeler

Sum immaterielle eiendeler

Regnskapsåret 2019

     

Anskaffelseskost 01.01.19

7 186 054

543 448

7 729 502

Tilgang

513 204

32 672

545 877

Avgang

(37 013)

(25 375)

(62 388)

Reklassifiseringer

-

(1 000)

(1 000)

Anskaffelseskost 31.12.19

7 662 245

549 746

8 211 991

       

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.19

2 482 168

374 264

2 856 432

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(25 966)

(25 200)

(51 166)

Årets avskrivninger

-

28 739

28 739

Årets nedskrivninger

29 632

10 253

39 885

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.19

2 485 833

388 056

2 873 890

Balanseført verdi 31.12.19

5 176 412

161 690

5 338 101

Regnskapsåret 2018

     

Anskaffelseskost 01.01.18

7 223 128

566 139

7 789 267

Tilgang nye konsernselskaper

-

50

50

Tilgang

85 574

15 087

100 661

Avgang

(122 648)

(37 828)

(160 476)

Anskaffelseskost 31.12.18

7 186 054

543 448

7 729 502

       

Akkumulerte av- og nedskrivninger 01.01.18

2 590 837

366 566

2 957 403

Avgang akkumulerte av- og nedskrivninger

(123 865)

(25 608)

(149 472)

Årets avskrivninger

-

33 306

33 306

Årets nedskrivninger

15 196

-

15 196

Akkumulerte av- og nedskrivninger 31.12.18

2 482 168

374 264

2 856 432

Balanseført verdi 31.12.18

4 703 886

169 184

4 873 070

       

Økonomisk levetid

 

5–20 år

 

Avskrivningsplan

Ingen

Lineær

 

Goodwill spesifisert på virksomhetsområder:

Balanseført 31.12.2019

Balanseført 31.12.2018

Engrosvirksomhet

337 307

338 181

Detaljvirksomhet

4 084 548

3 617 723

Merkevare

661 086

666 086

Eiendom

2 377

2 377

Annet

91 095

79 519

Sum

5 176 412

4 703 886

Se note 10 for informasjon om nedskrivningsvurderinger og goodwill pr. kontantstrøm­genererende enhet.