Årsregnskap Konsern

Oppstilling over endring i egenkapital

(Alle beløp er i 1000 kroner)   Innskutt egenkapital   Opptjent egenkapital        
  Note Aksjekapital Overkurs Egne aksjer   Annen egenkapital Valutaomregningsdifferanser Verdijusteringer og sikring   Sum Minoritets

interesser
Total egenkapital
Egenkapital 31.12.17   400 000 1 434 239 -8 887   16 032 393 84 162 -67 339   17 874 568 260 079 18 134 648
                         
Årets resultat   - - -   2 390 656 - -   2 390 656 19 646 2 410 303
Årets utvidede resultat 25 - - -   -68 448 -3 391 26 247   -45 592 14 855 -30 737
Årets totalresultat   - - -   2 322 208 -3 391 26 247   2 345 065 34 501 2 379 566
                         
Endring i egne aksjer 20 - - -143   -11 311 - -   -11 454 - -11 454
Transaksjoner med minoriteter - - -   590 - -   590 -7 770 -7 180
Utbetalt utbytte 20 - - -   -625 774 - -   -625 774 -27 224 -652 998
Transaksjoner med  aksjonærene - - -143   -636 495 - -   -636 638 -34 994 -671 632
Egenkapital 31.12.18   400 000 1 434 239 -9 030   17 718 107 80 771 -41 092   19 582 994 259 586 19 842 581
                         
Årets resultat   - - -   2 390 020 - -   2 390 020 36 592 2 426 612
Årets utvidede resultat  25 - - -   35 339 -7 415 -20 825   7 099 2 164 9 263
Årets totalresultat   - - -   2 425 359 -7 415 -20 825   2 397 119 38 756 2 435 875
                         
Endring i egne aksjer 20  - - -347   -18 143 - -   -18 490 - -18 490
Transaksjoner med minoriteter   - - -   -1 276 - -   -1 276 100 -1 176
Utbetalt utbytte 20  - - -   -625 552 - -   -625 552 -23 496 649 048
Transaksjoner med aksjonærene   - - -347   -644 971 - -   -645 318 -23 396 668
Egenkapital 31.12.19   400 000 1 434 239 - 9 377   19 498 495 73 356 - 61 918   21 334 796 274 946 21 609 741