Årsregnskap Konsern

Totalresultatoppstilling 2019

(Alle beløp er i 1000 kroner) Note                  2019                  2018
       
ÅRSRESULTAT            2 426 612          2 410 303
       
Utvidet resultat      
Utvidede resultatposter som ikke kan bli reklassifisert over resultatet    
Aktuarmessige gevinster og tap på pensjonsordninger 13              (28 864)              (26 707)
Egenkapitaleffekt fra tilknyttede selskaper                  42 579              (33 111)
Andre utvidede resultatposter 25                22 355                    107
Skatt 19                 1 432                 6 118
       
Utvidede resultatposter som kan bli reklassifisert over resultatet      
Sikring 14               (26 699)               34 087
Omregningsdifferanser valuta                  (7 415)               (3 391)
Skatt 19                (5 874)                (7 840)
       
Periodens utvidede resultat                    9 263              (30 737)
       
Totalresultat for perioden            2 435 875          2 379 566
       
Minoritetenes andel av totalresultatet                 38 756               38 756
Majoritetenes andel av totalresultatet            2 397 119          2 345 065