Medarbeidere og organisasjon

Medarbeiderne er nøkkelen til gode handleopplevelser, lønnsomhet og bærekraft. NorgesGruppen vil være den foretrukne arbeidsgiveren i bransjen, bidra til personlig læring og utvikling, og vi skal legge til rette for integrering av mennesker som har utfordringer med å komme inn i arbeidslivet.

NorgesGruppen er en av landets største private arbeidsgivere. Konsernet omfatter et mangfold av virksomheter og har arbeidsplasser spredt over hele landet. Det er flest ansatte i og rundt de største byene, men gjennom de kjøpmannseide butikkene sysselsetter vi også et stort antall mennesker over hele landet.

Næringslivet må bidra
Frafall i videregående opplæring og arbeidsledighet er viktige samfunnsutfordringer i Norge. Ungdomsledigheten har økt de senere årene, og store grupper står utenfor arbeidslivet. Ved utgangen av 2016 utgjorde innvandrere om lag 40 prosent av alle registrerte arbeidsledige i Norge.

Myndighetene har en viktig rolle i å legge til rette for bredere deltakelse i arbeidslivet, men kan ikke lykkes uten at næringslivet bidrar. Gjennom mangfoldet av selskaper og stillingstyper, ønsker NorgesGruppen å skape trygge arbeidsplasser hvor medarbeiderne kan trives, prestere og utvikle seg personlig. Vi ønsker å være en arena for læring og integrering av mennesker som av ulike årsaker står utenfor det ordinære arbeidslivet.

Første arbeidsgiver
Mange unge mennesker får sin første jobb i en av NorgesGruppens butikker. Vi er opptatt av at dette første møtet med arbeidslivet skal skje innenfor profesjonelle rammer. Derfor har vi utviklet tydelige prosesser og rutiner for rekruttering og ansettelser for å gi alle skikkelige kontrakter og ordnede arbeidsforhold, og for å gi nødvendig opplæring. Møtet med arbeidslivet skal oppleves som trygt, både for de unge selv og for deres foresatte. På denne måten bidrar vi også til å sette standarden for hva arbeidstakerne skal kunne forvente i senere arbeidsforhold.

Styrker mangfoldet
De siste årene har NorgesGruppen rettet mer oppmerksomhet mot hvordan vi kan bidra til integrering ved å gi arbeid til mennesker som har utfordringer med å komme i jobb. Målet er å skape gjensidig utbytte: Muligheten for å ta del av arbeidsfellesskapet og få opplæring, bidrar til personlig utvikling og mer aktiv deltakelse i samfunnet. Det gir også selvtillit til å søke nye jobbmuligheter.

For NorgesGruppen bidrar arbeidet med integrering til å dekke behovet for arbeidskraft med motiverte og dedikerte mennesker. Etablering av flere lærlinge- og arbeidspraksisplasser er et viktig element i dette arbeidet. NorgesGruppen har satt et konsernfelles mål om å øke antallet løpende lærlingekontrakter til minimum 500 hvert år innen 2020. Tilsvarende skal vi øke antallet arbeidspraksisplasser til 1100. Målene ble satt i 2016, og vi følger dem opp ved å motivere virksomheter og ledere til å ta imot flere kandidater, og ved å utvikle gode læringsmiljø. Vi samarbeider med opplæringskontorene, skoler og rådgivere for å finne lærlingekandidater, og med Nav og andre partnere for å finne kandidater til arbeidspraksisplassene.

Her kan du lese mer fakta om NorgesGruppens arbeid for medarbeidere

Se ledige stillinger hos oss