Retningslinjer for innsideinformasjon i NorgesGruppen

Formål

Formålet med retningslinjene er at ansatte i NorgesGruppen som får informasjon om konsernet i kraft av sin stilling, skal behandle denne informasjonen på en korrekt og ensartet måte i forhold til lover, regler og NorgesGruppens verdier, policyer og retningslinjer.

Hvilket område retningslinjene gjelder og hvem som omfattes

Retningslinjene for behandling av innsideinformasjon gjelder alle personer som defineres som innsidere. En innsider er en person som innehar informasjon som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet, men som er egnet til å påvirke kursen på våre obligasjons- og sertifikatlån. I praksis betyr dette at alle kan defineres som en innsider når de får slik informasjon.

Innsideinformasjon og innsidere

NorgesGruppen har ikke notert sine aksjer på Oslo Børs, men fordi selskapet har børsnoterte obligasjoner og sertifikater vil handel i disse og behandling av innsideinformasjon være underlagt reglene i Verdipapirhandelloven. Formålet med disse retningslinjene er å sikre at selskapet og dets ansatte overholder reglene i Verdipapirhandelloven.

Hva er innsideinformasjon?

Innsideinformasjon er presise opplysninger om Selskapet eller Selskapets finansielle instrumenter eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på Selskapets finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet.

NorgesGruppen har definert at oppkjøp, salg, forhandlinger, kontrakter, avtaler, søksmål og andre forhold som beløpsmessig er så vesentlig at det er egnet til å påvirke kursen på selskapets finansielle instrumenter merkbart klassifiserer til å være innsideinformasjon. I tillegg anses oppkjøp, avtaler, forhandlinger eller beslutninger av stor strategisk betydning, og annen informasjon som har vesentlig betydning for investor som innsideinformasjon, selv om de har en verdi som i utgangspunktet ikke er å anse som beløpsmessig betydelig nok. Dette vurderes individuelt pr. sak av konsernets innsideansvarlig (Konserndirektør Økonomi/Finans). Videre er det definert at konsernregnskapstall før offentliggjøring hvert halvår er innsideinformasjon. Det presiseres at selv om regnskapsinformasjon i forbindelse med måneds- og kvartalspresentasjoner ikke er definert som innsideinformasjon, vil slik informasjon uansett være underlagt konsernets konfidensialitetsregler.

Retningslinjene for behandling av innsideinformasjon vedrører personer som defineres som innsidere. Innsidere er personer som innehar informasjon som er egnet til å påvirke kursen på våre obligasjons- og sertifikatlån og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Eksempler på personer som kan anses å være innsidere er personer som har informasjon eller har tilgang til informasjon om forhandlinger om større oppkjøp, nyetableringer, vesentlige transaksjoner, strategisk viktige tiltak, søksmål som er anlagt eller varslet mot selskapet og halvårsregnskaper som ikke er offentliggjort. Det vil si at alle ansatte i konsernet er underlagt retningslinjene dersom de har innsideinformasjon som definert over.

Roller og ansvar

Innsideansvarlig i NorgesGruppen er konserndirektør for økonomi og finans.

Innsideansvarlig skal sørge for at alle han har fått kunnskap om at har informasjon som defineres som innsideinformasjon, blir informert om at de anses å være innsidere i den gitte saken.  Innsideansvarlig skal videre sørge for at innsiderne blir informert om de plikter og ansvar man har som innsider, og straffeansvaret forbundet med misbruk og eller uberettiget distribusjon av innsideinformasjon.

Innsideansvarlig er ansvarlig for å innhente en skriftlig erklæring/mail fra innsidere om at de har mottatt og gjort seg kjent med retningslinjene for innsideinformasjon. Den signerte erklæringen/mailen skal oppbevares så lenge de aktuelle personene er tilknyttet selskapet og i minst 5 år etter at de har forlatt selskapet.

Personer som anses å være innsidere skal føres opp på egne lister. Det er innsideansvarlig som skal føre disse listene. Innsidelisten skal omfatte både interne og eksterne parter som har tilgang til innsideinformasjon.

Misbruk av innsideinformasjon

Personer som har tilgang på innsideinformasjon må ikke tegne, kjøpe, selge eller bytte finansielle instrumenter utstedt av selskapet eller tilskynde til slike disposisjoner direkte eller indirekte for egen eller fremmed regning.

Innsidere må heller ikke gi råd eller delta i beslutningsprosesser knyttet til handel med finansielle instrumenter som innsideinformasjonen vedkommende innehar gjelder.

Forbudet gjelder kun ved misbruk av innsideinformasjon og er ikke til hinder for normal utøvelse av tidligere inngått opsjons- eller terminkontrakt ved kontraktens utløp. Forbudet gjelder heller ikke overdragelse som følge av arv, skifte eller gaveoverføringer, forutsatt at mottakeren direkte eller indirekte ikke yter noe vederlag.

Taushetsplikt

Den som har tilgang til innsideinformasjon er omfattet av taushetsplikt og tilbørlig informasjonshåndtering. Dette innebærer at vedkommende ikke må gi slike opplysninger til uvedkommende, og sørge for å utvise tilbørlig aktsomhet slik at innsideinformasjon ikke kommer i uvedkommendes besittelse eller misbrukes.

Selskapet er også pliktig til å ha rutiner som sikrer at innsideinformasjon ikke kommer til uvedkommendes besittelse eller misbrukes.

I utgangspunktet anses personer som ikke har noe begrunnet behov for å ha kjennskap til innsideinformasjon som uvedkommende.

Innsidere som videreformidler innsideinformasjon plikter å informere innsideansvarlig om hvem informasjonen er videreformidlet til. Dette gjelder uavhengig av om informasjonen er videreformidlet til interne i NorgesGruppen eller eksterne rådgivere eller samarbeidspartnere som nevnt over.

Primærinnsidere

Primærinnsidere er personer i styret, ledelsen eller andre personer som er tilknyttet selskapet. Disse  er underlagt visse krav, utover det vanlige innsidere er, knyttet til handel og rapportering av handel i selskapets finansielle instrumenter jmfr. verdipapirloven (vphl.) § 3.6. Det er opp til selskapet selv å definere hvem som er primærinnsidere. I NorgesGruppen er følgende personer ansett å være primærinnsidere:

  • Styremedlemmer i morselskapet
  • Styreobservatører i morselskapet
  • Styresekretær i morselskapet
  • Konsernledelsen
  • Enkelte ledende ansatte som normalt kan antas å få tilgang til ikke-offentliggjorte kurssensitive opplysninger.
  • Medlem av revisjonsutvalget
  • Konsernets revisor

Det er konserndirektør for økonomi og finans som til enhver tid avgjør hvem som skal anses å være primærinnsidere. For de fleste av kategoriene primærinnsidere som er nevnt ovenfor kommer det klart frem hvem som anses å være primærinnsidere. I forhold til kategorien enkelte ledende ansatte som normalt sett kan antas å få tilgang til ikke-offentlig kurssensitiv informasjon er det konserndirektør for økonomi og finans som må foreta en vurdering på hvem som tilhører denne kategorien.

Primærinnsiderne skal registreres på en egen liste for primærinnsidere. Det er innsideansvarlig som er ansvarlig for listeføringen.

Tilleggsplikter for primærinnsidere – undersøkelses- og klareringsplikt

Primærinnsidere må ikke foreta, gi råd eller tilskynde til tegning, kjøp, salg eller bytte av finansielle instrumenter som er utstedt av foretaket før vedkommende har gjort en forsvarlig undersøkelse av om det foreligger innsideinformasjon om de finansielle instrumentene eller Selskapet og har fått skriftlig klarering fra konsernsjefen.  Plikten gjelder også handler primærinnsider foretar på vegne av andre og inngåelse, kjøp, salg eller bytte av opsjons- eller terminavtaler knyttet til Selskapets finansielle instrumenter.

Konsernsjefen må dersom han vil foreta handel søke klarering hos styrets leder.

Klareringen gjennomføres ved at man retter en skriftlig klareringsforespørsel på standardmal til innsideansvarlig. Innsideansvarlig formidler klareringsforespørselen videre til klareringsansvarlig. Konsernsjef i NorgesGruppen er klareringsansvarlig.  Ved konsernsjefs fravær skal klareringsforespørselen behandles av innsideansvarlig.

Klarering skal gis dersom den klareringsansvarlige finner at det ikke foreligger kurssensitiv innsideinformasjon i Selskapet, eller- dersom slik informasjon foreligger - at den som søker klarering ikke har eller vil få tilgang til slik informasjon.

Primærinnsider må også selv vurdere om vedkommende har innsideinformasjon den klareringsansvarlige ikke er kjent med. Ved tvil må klareringsansvarlig informeres via innsideansvarlig.

Dersom forespørselen blir klarert vil innsideansvarlig sørge for at primærinnsider mottar en skriftlig klareringsmelding.  Hvis handelen ikke klareres skal innsideansvarlig sørge for at det blir utarbeidet en skriftlig melding om avslag på skjema.

Klareringsmeldingen gjelder i 14 dager fra dagen klareringsmeldingen er datert.

Alle skriftlige klareringsforespørsler, samt kopier av alle klareringsmeldinger og klareringsavslag skal oppbevares i minst 5 år.

Avvikshåndtering/- registrering

Avvikshåndtering i forbindelse med brudd på konfidensialitet, taushetsplikten og habilitetsreglene

Dersom det oppdages brudd på reglene om taushetsplikt eller habilitet skal nærmeste overordnede/ NG HR innkalle til møte med vedkommende som har brutt disse. Det må foretas en vurdering ut i fra alvorlighetsgraden hvilke tiltak og sanksjoner som må gjennomføres for å begrense eventuelle uheldige effekter. I svært alvorlige tilfeller vil brudd kunne føre til oppsigelse eller avskjed.

Brudd på taushetsplikten kan medføre erstatningsansvar og straffeansansvar i henhold til Markedsføringsloven § 28 Bedriftshemmeligheter og Straffeloven §§ 294 og 405 a.

Avvikshåndtering i forbindelse med innsidereglementet

Dersom innsideansvarlig blir kjent med forhold som gir grunn til mistanke om at det kan ha funnet sted brudd på innsidereglementet for primærinnsidere eller NorgesGruppens retningslinjer for innsidere og innsideinformasjon (basert på vphl.), skal forholdet tas opp med konserndirektør for økonomi og finans og undersøkes nærmere.

Brudd på regelverket skal rapporteres til konsernsjefen. Ved alvorlig brudd på regelverket skal styret informeres. Misbruk av innsideinformasjon (vphl. § 3.3) og markedsmanipulasjon (§3.8) kan straffes med bøter eller med fengsel inntil 6 år. Brudd på de andre bestemmelsene i Verdipapirhandelloven kan straffes med bøter eller med fengsel inntil 1 år.

Henvisninger (Lover, forskrifter, NG Policy, rutinebeskrivelser, guider)

Almindelig borgerlig straffelov 22.05.1902 (Straffeloven) §§ 294, 405 a)

Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. 09.01.2009 (Markedsføringsloven)

Norsk anbefaling for eierstyring og ledelse

Lov om verdipapirhandel 29.06.2007 (Verdipapirhandelloven) kap.3.

Obligasjonsreglene versjon 9.0

Kontaktinformasjon til fagansvarlige eller lignende

Konsernøkonomiavdelingen ved Bjørn-Egil Ekhaugen, bjorn-egil.ekhaugen@norgesgruppen.no

Eier og versjon

Konsernsjef, versjon 1. sist oppdatert 29.01.2013