Etiske retningslinjer for NorgesGruppen

NorgesGruppen krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet. Alle ansatte og tillitsvalgte i NorgesGruppen skal i sitt virke for NorgesGruppen fremme konsernets grunnleggende verdier:

Ansvarlig

Vi skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet. Vi skal opptre profesjonelt og pålitelig.

Kundeorientert

Vi skal alltid ha forbrukeren i fokus gjennom å være konkurransedyktig, tilgjengelig og kvalitetsbevisst.

Samarbeidsorientert

Vi skal sikre en helhetstenkning gjennom hele verdikjeden. Vi skal fremstå som en attraktiv samarbeidspartner.

Ansatte og tillitsvalgte i alle selskaper i NorgesGruppen skal i sitt arbeid følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, vårt verdigrunnlag og de etiske prinsipper som er nedfelt i dette dokument.

Etiske retningslinjer er viktige for å skape tillit, lojalitet og ansvarlig opptreden i NorgesGruppen. Etiske retningslinjer skal i tillegg beskytte NorgesGruppen, ansatte og tillitsvalgte for beskyldninger om uetisk opptreden.

NorgesGruppen understreker behovet for en åpen og ærlig dialog om spørsmål og problemstillinger som omfattes av de etiske retningslinjer, og at man ved behov avklarer eller søker veiledning hos nærmeste overordnede, personalansvarlig eller ledelse.

Hvis ansatte eller tillitsvalgte får kjennskap til forhold som er i strid med lover, forskrifter og de retningslinjer som gjelder virksomhetene i NorgesGruppen, plikter de å informere om dette linjevei eller benytte seg av virksomhetens varslingsordning.

Personlig opptreden

Alle i NorgesGruppen skal opptre med respekt og integritet overfor forretningsforbindelser, kunder, kolleger og andre som vedkommende kommer i kontakt med i tilknytning til sitt arbeid. Selskapets ledere har et særlig ansvar for å fremme åpenhet, lojalitet og respekt. NorgesGruppen aksepterer ikke noen form for trakassering, diskriminering eller annen adferd som kan oppfattes som truende eller nedverdigende. NorgesGruppen har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold, sikkert arbeidsmiljø, mangfold og balansert kjønnsfordeling.

Interessekonflikter

NorgesGruppens ansatte og tillitsvalgte skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå konflikt mellom deres egne personlige og/eller økonomiske interesser og NorgesGruppens interesser. Ansatte med innkjøpsmyndighet i NorgesGruppen har et særlig krav til objektivitet og integritet slik at det ikke kan sås tvil om pålitelighet og habilitet. NorgesGruppen forventer at de ansatte er lojale mot selskapet og forbyr ansatte å drive virksomhet i konkurranse med NorgesGruppen. Personer som innehar konfidensiell informasjon skal utøve et bevisst forhold til dette og lojalt forholder seg til signerte taushetserklæringer.

Antikorrupsjon

NorgesGruppen har nulltoleranse for korrupsjon. Alle transaksjoner i NorgesGruppen skal være avtalefestede, lovlige og av normal forretningsmessig art. Ansatte eller tillitsvalgte i NorgesGruppen skal aldri kreve, motta, tilby eller gi bestikkelser, gaver, ytelser, tjenester eller andre begunstigelser utover dette.   

Høflighetsgaver kan unntaksvis utveksles forutsatt verdi under 300 NOK, giverens firmalogo på gaven og at hver mottaker kun får ett eksemplar. Slike gaver eller blomster som oppmerksomhet for at man har holdt foredrag eller liknende aksepteres. Andre gaver man på tross av ovenstående mottar skal avslås eller umiddelbart leveres til overordnet som registrerer og avgjør videre håndtering.                              

Vareprøver skal kun mottas eller gis med det formål å undersøke og bygge kunnskap om varen. Antall enheter og mottakere skal være relevant for slike formål.

Man skal kun delta på eksterne arrangementer eller avholde arrangementer med eksterne deltakere som har et konkret og tydelig faglig hovedinnhold. Bespisning og moderate sosiale aktiviteter i tilknytning til dette kan aksepteres, forutsatt nærmeste overordnedes godkjenning i forkant.

NorgesGruppens ansatte og tillitsvalgte skal alltid dekke kostnader til reise og opphold i forbindelse med eksterne arrangementer. Reise og deltakelse på arrangementer skal alltid klareres med nærmeste overordnede i forkant. Å dekke kostnader for eksterne deltakeres reise og opphold på kundearrangementer skal holdes på et minimum og ikke gjøres uten særskilt godkjenning fra daglig leder i det aktuelle selskapet.  Utover dette skal det ikke dekkes kostnader for eksterne deltakeres reise eller opphold på NorgesGruppens arrangementer.

Å gi/motta forpleining (middag/lunsj) med etablerte forretningsrelasjoner kan aksepteres innenfor rimelighetens grenser med tanke på verdi og hyppighet.

Det skal utvises spesiell aktsomhet i forbindelse med forhandlingssituasjoner eller liknende og i slike situasjoner aksepteres ikke høflighetsgaver selv av minimal verdi og man skal ikke delta på eller avholde arrangementer med forhandlingsmotpart.

Etiske retningslinjer for leverandører til NorgesGruppen skal være et fast vedlegg til alle avtaler.

I forbindelse med forretninger med en ny samarbeidspartner skal det innledningsvis gjøres skriftlig oppmerksom på hvilke regler våre ansatte og tillitsvalgte er underlagt og at reglene ikke kan fravikes.

Agenter, konsulenter eller andre som arbeider utadrettet på vegne av NorgesGruppen er å regne som NorgesGruppens representanter og er underlagt de samme regler som ansatte og tillitsvalgte.

Ethvert tvilstilfelle skal enten avstås fra eller diskuteres med nærmeste overordnede som beslutter hvordan situasjonen skal håndteres.

Påvirkning

Ansatte eller tillitsvalgte i NorgesGruppen skal aldri tilby eller gi bestikkelser, gaver, tjenester eller på annen måte begunstige personer for å påvirke beslutninger eller beslutningstakere og heller ikke kreve eller motta dette for selv å påvirke beslutninger eller beslutningstakere. I den grad det skal benyttes lobbyister eller lignende skal disse arbeide med utgangspunkt i skriftlig avtale med avtalt vederlag og kommunisere tydelig i enhver sammenheng at de representerer NorgesGruppen eller virksomheter i NorgesGruppen.

Forbud mot misbruk av innsideinformasjon mv. ved handel med aksjer

Verdipapirhandelloven del 2 gjelder som etiske retningslinjer for handel med aksjer i NorgesGruppen ASA så langt disse passer og for handel med aksjer i alle typer bedrifter som er leverandør til NorgesGruppen.

Sanksjoner ved brudd på de etiske retningslinjer

Opptreden i strid med de etiske retningslinjene kan få store konsekvenser for NorgesGruppen og overtredelser vil derfor bli fulgt opp. For ansatte kan dette bety konsekvenser i form av muntlig eller skriftlig advarsel og i alvorlige tilfeller oppsigelse eller avskjed.