Retningslinjer for innsideinformasjon og innsidere

Innledning

Innsideinformasjon er presise opplysninger om et selskap eller et selskaps finansielle instrumenter (aksjer, obligasjoner, mm.) eller andre forhold som er egnet til å påvirke kursen på et selskaps finansielle instrumenter merkbart, og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent i markedet. Innsidere er personer som har kjennskap til slik informasjon.

Aktuelle lover

Fordi NorgesGruppen har børsnoterte obligasjoner og sertifikater, omfattes konsernet av Verdipapirhandelloven, som regulerer handel og informasjonshåndtering knyttet til slike.  Det er derfor nødvendig at de som er innsidere kjenner til hvilke plikter og ansvar de har og hva det betyr i praksis.

Innsideinformasjon i NorgesGruppen

NorgesGruppen har definert at informasjon om oppkjøp, salg, forhandlinger, kontrakter, avtaler, søksmål og andre forhold som har en verdi på over 1 000 MNOK er innsideinformasjon. Informasjon om leverandører og samarbeidspartnere som kan påvirke disse selskapers verdi på finansielle instrumenter, er også å betrakte som innsideinformasjon. I tillegg anses konsernregnskapstall for NorgesGruppen før offentliggjøring, oppkjøp, avtaler, forhandlinger eller beslutninger av stor strategisk betydning, og annen informasjon som har vesentlig betydning for investorer, som innsideinformasjon, uansett verdi. Dette vurderes individuelt pr. sak av konsernets innsideansvarlig.

Virksomhetene i konsernet plikter å ha rutiner som sikrer at innsideinformasjon ikke tilfaller uvedkommende eller misbrukes.

Innsideres plikter

Innsidere skal:

  • Ikke være involvert i transaksjoner med finansielle instrumenter knyttet til NorgesGruppen eller selskaper som er tilknyttet NorgesGruppen som leverandør eller samarbeidspartner.
  • Ikke gi råd eller delta i beslutninger knyttet til de aktuelle finansielle instrumentene.
  • Ikke gi innsideinformasjon til uvedkommende og sørge for at uvedkommende heller ikke får tilgang til slik informasjon. Personer som er i besittelse av innsideinformasjon har taushetsplikt overfor uvedkommende.
  • Informere innsideansvarlig dersom innsideinformasjon er videreformidlet (også internt).
  • Sette seg inn i øvrige plikter og ansvar, samt ta opp eventuelle problemstillinger og dilemmaer. Kontaktpunkt for dette er konsernets innsideansvarlig.

Ansvar i konsernet

Innsideansvarlig i NorgesGruppen er Konserndirektør Økonomi Finans. Innsideansvarlige skal sørge for at innsidere blir informert om sine plikter og ansvar som innsider, samt sikre skriftlig erklæring på at dette er forstått og vil etterleves. Det skal føres lister over innsidere (både interne og eksterne).

For ytterligere informasjon, utdypende retningslinjer eller drøfting av problemstillinger, ta kontakt med innsideansvarlig.