Etiske retningslinjer

Etterlevelse i NorgesGruppen

NorgesGruppens forpliktelser

En av NorgesGruppens nøkkelverdier er «ansvarlig». NorgesGruppen skal alltid opptre på en redelig og troverdig måte. Vi skal gjennom våre handlinger sørge for å skape tillit og trygghet, og vi skal opptre profesjonelt og pålitelig. NorgesGruppen krever ærlighet, integritet, lojalitet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet.

NorgesGruppen har vedtatt Etiske retningslinjer for ansatte, innleide og tillitsvalgte i NorgesGruppen. Disse retningslinjene finner du her. Våre ansatte, innleide og tillitsvalgte skal følge de lover og regler som gjelder og utføre sitt arbeid i samsvar med god forretningsskikk, NorgesGruppens nøkkelverdier og etiske retningslinjer.

NorgesGruppen er bevisst vårt sosiale ansvar. For å tydeliggjøre våre holdninger overfor våre leverandører og andre samarbeidspartnere har NorgesGruppen vedtatt Etiske retningslinjer for leverandører. Disse retningslinjene finner du her.
NorgesGruppens leverandører skal opptre i samsvar med våre Etiske retningslinjer for leverandører. NorgesGruppen forventer at våre leverandører forsikrer seg om at underleverandører bakover i distribusjonskjeden også opptrer i samsvar med våre Etiske retningslinjer for leverandører.

Hjelp oss ved å varsle
NorgesGruppen ønsker at det gis beskjed om opptreden i strid med loven eller våre etiske retningslinjer. NorgesGruppen oppfordrer til å si fra om bekymringer og rapportere om antatte eller potensielle brudd på loven eller våre Etiske retningslinjer for ansatte og tillitsvalgte eller Etiske retningslinjer for leverandører. Dette kan eksempelvis være korrupsjon, interessekonflikter, brudd på konkurranselovgivning, brudd på taushetsplikt, brudd på regnskapslovgivningen, innsidehandel, brudd på personopplysningsloven, IT-sikkerhetsbrudd, helsefarlig arbeid, trakassering, diskriminering, barnearbeid i fabrikker som produserer varer for NorgesGruppen eller leverandører av NorgesGruppen.

NorgesGruppen har etablert en egen varslingskanal hos uavhengig tredjepart. Det er anledning til å varsle anonymt gjennom den eksterne varslingskanalen. Varslingskanalen er åpen for alle. For å benytte denne varslingskanalen, trykk her.
Behandling av personopplysninger skjer i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. NorgesGruppens personvernerklæring finner du her.