NorgesGruppen foreslår Dagligvarebransjens faglige utvalg

Utvalget skal bidra til at partene i bransjen følger allmenne regler for god handelsskikk.
20. oktober 2011

NorgesGruppen mener et slikt utvalg vil gjøre det unødvendig å innføre en særlov, slik Matkjedeutvalget har foreslått.

Vi mener det beste for samfunnet er at dagligvarekjedene sammen med leverandørene gjennom frivillige ordninger løser felles utfordringer.

Målet med Dagligvarebransjens faglige utvalg er å bidra til bedre prosedyrer, større åpenhet, forutsigbarhet og derved til et ryddigere forhandlingsklima. Utvalget skal behandle tvister og uklarheter knyttet til god handelsskikk.

Leverandører og kjeder velger på eget grunnlag om man ønsker deltagelse i utvalget. Med medlemskap følger også forpliktelser og rettigheter. Vi ser for oss at handelen og leverandørene får likt antall medlemmer i utvalget, og at utvalgsleder utnevnes av Konkurransetilsynet.

NorgesGruppen deler ikke virkelighetsbeskrivelsen i matkjedeutvalgets rapport. Vi mener at handel og leverandører som hovedregel følger grunnleggende prinsipper for god handelsskikk. Det er dessuten fra faglig hold advart mot at en særlov for handelen kan føre til svekket konkurranse, og dermed på sikt økte matpriser for forbrukerne.

Vi foreslår at følgende formulering, hentet fra matkjedeutvalgets rapport, kan være det grunnleggende prinsipp for den ordning vi foreslår etablert:

”Aktørene i verdikjeden for mat må til enhver tid behandle hverandre i tråd med prinsippet om god forhandlingsskikk. Prinsippet [...] innebærer at foretak vil opptre redelig, basere forretningsforhold på gjensidighet, unngå urimelige forretningsvilkår, tilstrebe en rimelig risikofordeling og respektere andre parters immaterielle rettigheter”

For ytterligere informasjon, kontakt:

Per Roskifte: 41516500
Bård Gultvedt: 91335104